12, జనవరి 2011, బుధవారం

మాలిక పత్రిక - జనవరి 17న

ఎన్నాళ్ళనుండో వాయిదాలు పడుతూ వచ్చిన మాలిక పత్రిక ప్రారంభ సంచిక జనవరి 17న సిధ్ధం కాబోతోంది. దాని యూ.ఆర్.ఎల్. నూ, నిర్వాహక బృందాన్నీ అదేరోజు ప్రకటిస్తాం. ఈ ప్రయత్నంలో మాకు సహకరించిన అందరికీ మాలిక టీం తరపున కృతజ్ఞతలు.

7 వ్యాఖ్యలు:

 1. ÅŒ©-«¢-ÍŒÕÂ¹× „çRx-¤ò-§ŒÖ„à ¯ä®¾h¢!
  宩-«¢{Ö ¨ ©ðÂÃEo «CL...
  ÅŒ©-¤ò-®ÏÊ „äO ÂíÊ-²Ä-’¹-¹-¤ò’Ã,
  X¾J-„ä-Ÿ¿Ê ¦ª½Õ«Û ¦ª½Õ«Û ÂÃ’Ã,
  Æ{Õ ÍŒÖæ®h, ƒ{Õ ÍŒÖæ®h ‡«ª½Ö
  *ª½Õ-Ê«Üy, Í䧌âÅà ƒ«y¹Ð
  «áJ-ÂË-Ōʢ ¹ª½-¹×-Ōʢ F
  ®¾Õ¹×-«Ö-ª½X¾Û £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÖ-EÂË ’çŒÕ¢ Íäæ®hÐ
  Æ{Õ-¤òÅä, ƒ{Õ-¤òÅä Æ¢ÅÃ
  ƯÃ-Ÿ¿-ª½-ºÅî, Æ©-¹~u¢Åî ֮͌Ï
  ŠÂ¹ˆºÌg Íä®Ï „äCµ¢-ÍÃ-ª½E, ¦ÇCµ¢-ÍÃ-ª½E,
  „çÂˈ „çÂˈ \œ¿Õ®¾Öh „çRx-¤ò-§ŒÖ„Ã, ¯ä®¾h¢!
  ÅŒ©-«¢-ÍŒÕÂ¹× „çRx-¤ò-§ŒÖ„Ã, ¯ä®¾h¢!
  Ÿí¢’¹-©¢-•-Âí-œ¿ÕÂ¹× ©®¾©ä „çÕ®¾©ä ¨
  Ÿµ¿Öª½h-©ð-¹¢©ð E©-¦-œ¿-èÇ-©Â¹
  ÅŒ©-«¢-ÍŒÕ-Â¹×¯ä „çRx-¤ò-§ŒÖ„Ã, ¯ä®¾h¢!
  *ª½Õ-Ê-«Ûy-©¯ä X¾J-Íä-†¾Ê Í䮾Öh...
  Æœ¿Õ-’¹-œ¿Õ-’¹Õ¯Ã ¤ñœ¿-ÍŒÖæX
  Ưä-ÂÃ-¯ä¹ ¬ÁÅŒ%-«Û-©Åî,
  ¤ñ¢* <¹šðx ¹ª½-«-Wæ®
  «¢ÍŒ-Âé ¨ ©ð¹¢Åî ¤ñ®¾-’¹Â¹
  Æ¢*-ÅÃ-ʢŌ ¬Ç¢ÅŒ ²Ä“«Ö•u¢
  ŸäEo „çÅŒÕ-¹׈¢{Ö „ç@Çx-„î§ýÕ, ¯ä®¾h¢!
  ‡¢ÅŒ ƯÃu§ŒÕ¢ Íä¬Ç-„î§ýÕ, ¯ä®¾h¢!
  ‡Eo ‚¬Á©Õ FOÕŸ¿ åX{Õd-¹×E,
  ‡Eo ¹©©Õ FÍŒÕ{Öd ¤ò’¹Õ Í䮾Õ-¹×E...
  ÆFo ÅŒEo-„ä-¬Ç„Ã, ¯ä®¾h¢!
  ‡¢ÅŒ ŸÄª½Õº¢ Íä¬Ç-«§ŒÖu, ¯ä®¾h¢!
  ¦ª½¢-X¾Û-ª½¢©ð «ÕÊ¢ ƒ¢ÂÃ
  EÊo-’ù „çáÊo «ÖšÇx-œ¿Õ-ÅŒÕ-Êo˜äd …¢C!
  ÂÃÂË-¯Ãœ¿ Ê«u-²Ä-£ÏÇÅŒu X¾J-†¾-ÅŒÕhÊÕ
  ¹©-¹-©-©Ç-œË¢-*Ê F Ê«Ûy
  ¹Ê-¦-œ¿-¹עœÄ ¹J-T-¤ò-ªá¢ŸÄ ƒ¢ÅŒ-šðx¯ä!
  N¬Ç-È-X¾-{dº¢ OŸµ¿Õ©ðx «ÕÊ¢
  '…Ÿ¿-ªáEÑ ®¾¢*-¹©Õ X¾{Õd-¹×E Aª½-’¹œ¿¢
  èÇcX¾Â¹¢ …¢ŸÄ?
  ÍçÊo X¾{d-ºX¾Û ®¾«á-“Ÿ¿-B-ª½¢©ð «ÕÊ¢
  ÆFo XÏ*-¹-’¹Ö-@ìx¯Ã ¹šËd¢C?
  ²Ä£ÏÇ-ÅŒu„äÕ ®¾«Õ-®¾h«â ÆÊÕ-¹×E
  ‚¹M E“ŸÄ ©ä¹,
  ‡Â¹ˆœ¿ …¯Ão„çÖ, ‡Â¹ˆ-œ¿Â¹× ¤òÅÄçÖ ÅçL-§ŒÕE
  ‚„ä-¬Á¢Åî,
  ͌չˆ-©©ð ‚Ÿ¿-ªÃz-©ÊÕ ©ãÂˈ®¾Öh
  ‡Â¹ˆ-œ¿Âî ¤òÅŒÖÊo «ÕÊLo
  éªÂ¹ˆ-X¾šËd E©-¦ãšËd ©ð¹¢
  ‡¯çoEo Ÿ¿Õ®¾q£¾Ç Ÿ¿%¬Çu©Õ ÍŒÖXÏ¢*,
  ‡¯çoEo Ÿ¿Õ®¾hª½ NX¶¾Öo©Õ ¹Lp¢*,
  ¹©-©Â¹× ¤ñ’¹-©ÊÖ, ÂÃ{Õ-¹-©ÊÖ Â¹XÏp,
  ¬ÁXÏ¢-*¢Ÿî, ¬ÁJ¸¢-*¢Ÿî «ÕÊLo:
  Ō՟¿Â¹× EÊÕo N†¾-¯Ã-’¹Õ-ª½-©-©ð-EÂË ©ÇT,
  «ÜXÏ-J-A-ÅŒÕh-©ÊÕ ÂíL-NÕ-A-ÅŒÕh-©Õ’à Íä®Ï,
  «Ö ¹@Áx©ðx ’¹¢Ÿµ¿Â¹ èÇy©©Õ,
  ’¹Õ¢œç-©©ð ’¹ÕT_-©X¾Û Ÿµ¿Ö«Õ¢ „ä®Ï,
  «ÖŸÄ-J©ð “X¾¬Çoª½n *£¾Éo©
  “¦£¾Çt Íç«áœ¿Õ œí¢Â¹©Õ ¹XÏp,
  ÅŒ©-ÍŒÕ-¹×-Êo-X¾Ûp-œ¿©Çx,
  ÅŒÊÕ-«Û©ð, ƺÕ-«-ºÕ-«Û©ð
  ®¾¢«ª½h ¦µ¼§ŒÕ¢-¹ª½
  ª½—¢ª½—Ö X¾«Ê¢ êªT®¾Öh
  ‡Â¹ˆ-œ¿Â¹× N®Ï-J¢-Ÿ¿§ŒÖu EÊÕo:
  ‡¢ÅŒ „çÖ®¾-T¢-*¢-Ÿ¿§ŒÖu «Õ«át:
  ‡«ª½Õ Ÿ¿ÕÓ"¢-ÍÃ-ª½Õ©ä, ¯ä®¾h¢! ÊÕ«Ûy ÍŒE-¤òÅä,
  \Ÿî ¯äÊÖ, ‚ª½Õ-’¹Õª½Õ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ©Ö ÅŒX¾p!
  ‚ÂìÁ¢ X¾œË-¤ò-¹ע-œÄ¯ä …¢C!
  ‚X¶Ô-®¾Õ-©Â¹× 宩«Û ©äŸ¿Õ!
  ²ÄªÃ-Ÿ¿Õ-ÂÃ-ºÇ© «u«-£¾Éª½¢
  ®¾èÇ-«Û-’Ã¯ä ²ÄT¢C!
  ²ÄÊÕ-¦µ¼ÖA ®¾¦µ¼-©©ð ‡«ª½Ö
  ²Ä“¬ÁÙ ¯ä“ÅÃ©Õ “X¾Ÿ¿-Jz¢-ÍŒ-©ä-Ÿ¿Õ©ä FÂ¢!
  ‡«J X¾ÊÕ-©©ð „Ã@ÁÙx!
  ‡«J Åí¢Ÿ¿-ª½©ð „Ã@ÁÙx!
  ‡«-JÂË ÂÄÃL, ¯ä®¾h¢!
  ‡«Õ-ªá-¤ò-Åä¯ä¢ ÊÕ«Ûy!
  ‡«yª½Ö EÊÕo ®¾tJ¢-ÍŒœ¿¢ ©äŸ¿Õ©ä!
  ‡«-JÂË ÂÄÃL, ¯ä®¾h¢! ÊÕ«Ûy
  ÂÃTÅŒ¢ OÕŸ¿ ŠÂ¹-«Ö-{Â¹× ¦L ƪáÅä,
  ¹Ê-¦-œ¿E «Ü£¾Ç EÊÕo ¹¦-Ræ®h,
  Æ¢Ÿ¿E éªÂ¹ˆ EÊÕo «Õ¢“Aæ®h! E§ŒÕ¢-“Aæ®h!
  ‡«-JÂË ÂÄÃL F ¯ä®¾h¢?
  ‡«Õªá ¤òÅä¯ä¢ ÊÕ«Û?
  «Ö ¦Õª½Ÿ¿ ªîW £¾É•ª½Õ!
  «Ö ¦Õª½‘Ç „äÕ¢ ÅŒT-L¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo¢!
  «Ö ÂÃ@ÁxÂ¹× œç¹ˆ©Õ „çáL-Íêá,
  «Ö ¯çAhÂË Âí«át© ©Çê’!
  «Õ«ÕtLo ÊÕ«Ûy ¤ò©Õa-Âî-©ä«Û!
  ©äŸ¿Õ ¯ä®¾h¢, ©äŸ¿Õ!
  F “¤Ä¦µ¼«¢ «Õ«ÕtLo «Ÿ¿-©-©äŸ¿Õ!
  Eª½Õ-ÅÃq-£¾ÉEo •ªá¢-ÍŒœ¿¢
  F «©x¯ä ¯äª½Õa-¹ע-{Õ-¯Ão«á!
  “X¾A-¹ة ¬Á¹×h© ¦©¢ «ÖÂ¹× Åç©Õ®¾Õ
  ¦µ¼§ŒÕ¢ ©äŸ¿Õ©ä ƪá-Ê-X¾p-šËÂÌ
  F ²Ä£¾Ç®¾¢ ŠÂ¹ …ŸÄ-£¾Ç-ª½º!
  F °N-ÅŒ„äÕ Šª½-«œË!
  EÊo «C-LÊ ¤òªÃ{¢
  ¯äœ¿Õ Æ¢Ÿ¿Õ-Âí-ʹ ÅŒX¾pŸ¿Õ!
  ÂëÛÊ ¨ EªÃ-¬Ç-«Õ-§ŒÕ-©ð-¹¢©ð
  ¹Ÿ¿-Ê-¬Á¢È¢ X¾ÜJ-®¾Õh-¯ÃoÊÕ!
  ƒÂ¹ˆœ¿ E©-¦œË EÊÕo
  ƒ„Ã@Á ‚„Ã-£¾ÇÊ¢ Í䮾Õh-¯ÃoÊÕ!
  Æ¢Ÿ¿ÕÂî ¨ ÍÃ*Ê £¾Ç®¾h¢!
  ‚„ä-P¢ÍŒÕ ¯Ã©ð!
  ƒ©Ç ͌֜¿Õ F Â¢
  ƒŸä ¯Ã «Õ£¾É-“X¾-²ÄnÊ¢!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. ÅŒ©-«¢-ÍŒÕÂ¹× „çRx-¤ò-§ŒÖ„à ¯ä®¾h¢!
  宩-«¢{Ö ¨ ©ðÂÃEo «CL...
  ÅŒ©-¤ò-®ÏÊ „äO ÂíÊ-²Ä-’¹-¹-¤ò’Ã,
  X¾J-„ä-Ÿ¿Ê ¦ª½Õ«Û ¦ª½Õ«Û ÂÃ’Ã,
  Æ{Õ ÍŒÖæ®h, ƒ{Õ ÍŒÖæ®h ‡«ª½Ö
  *ª½Õ-Ê«Üy, Í䧌âÅà ƒ«y¹Ð
  «áJ-ÂË-Ōʢ ¹ª½-¹×-Ōʢ F
  ®¾Õ¹×-«Ö-ª½X¾Û £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÖ-EÂË ’çŒÕ¢ Íäæ®hÐ
  Æ{Õ-¤òÅä, ƒ{Õ-¤òÅä Æ¢ÅÃ
  ƯÃ-Ÿ¿-ª½-ºÅî, Æ©-¹~u¢Åî ֮͌Ï
  ŠÂ¹ˆºÌg Íä®Ï „äCµ¢-ÍÃ-ª½E, ¦ÇCµ¢-ÍÃ-ª½E,
  „çÂˈ „çÂˈ \œ¿Õ®¾Öh „çRx-¤ò-§ŒÖ„Ã, ¯ä®¾h¢!
  ÅŒ©-«¢-ÍŒÕÂ¹× „çRx-¤ò-§ŒÖ„Ã, ¯ä®¾h¢!
  Ÿí¢’¹-©¢-•-Âí-œ¿ÕÂ¹× ©®¾©ä „çÕ®¾©ä ¨
  Ÿµ¿Öª½h-©ð-¹¢©ð E©-¦-œ¿-èÇ-©Â¹
  ÅŒ©-«¢-ÍŒÕ-Â¹×¯ä „çRx-¤ò-§ŒÖ„Ã, ¯ä®¾h¢!
  *ª½Õ-Ê-«Ûy-©¯ä X¾J-Íä-†¾Ê Í䮾Öh...
  Æœ¿Õ-’¹-œ¿Õ-’¹Õ¯Ã ¤ñœ¿-ÍŒÖæX
  Ưä-ÂÃ-¯ä¹ ¬ÁÅŒ%-«Û-©Åî,
  ¤ñ¢* <¹šðx ¹ª½-«-Wæ®
  «¢ÍŒ-Âé ¨ ©ð¹¢Åî ¤ñ®¾-’¹Â¹
  Æ¢*-ÅÃ-ʢŌ ¬Ç¢ÅŒ ²Ä“«Ö•u¢
  ŸäEo „çÅŒÕ-¹׈¢{Ö „ç@Çx-„î§ýÕ, ¯ä®¾h¢!
  ‡¢ÅŒ ƯÃu§ŒÕ¢ Íä¬Ç-„î§ýÕ, ¯ä®¾h¢!
  ‡Eo ‚¬Á©Õ FOÕŸ¿ åX{Õd-¹×E,
  ‡Eo ¹©©Õ FÍŒÕ{Öd ¤ò’¹Õ Í䮾Õ-¹×E...
  ÆFo ÅŒEo-„ä-¬Ç„Ã, ¯ä®¾h¢!
  ‡¢ÅŒ ŸÄª½Õº¢ Íä¬Ç-«§ŒÖu, ¯ä®¾h¢!
  ¦ª½¢-X¾Û-ª½¢©ð «ÕÊ¢ ƒ¢ÂÃ
  EÊo-’ù „çáÊo «ÖšÇx-œ¿Õ-ÅŒÕ-Êo˜äd …¢C!
  ÂÃÂË-¯Ãœ¿ Ê«u-²Ä-£ÏÇÅŒu X¾J-†¾-ÅŒÕhÊÕ
  ¹©-¹-©-©Ç-œË¢-*Ê F Ê«Ûy
  ¹Ê-¦-œ¿-¹עœÄ ¹J-T-¤ò-ªá¢ŸÄ ƒ¢ÅŒ-šðx¯ä!
  N¬Ç-È-X¾-{dº¢ OŸµ¿Õ©ðx «ÕÊ¢
  '…Ÿ¿-ªáEÑ ®¾¢*-¹©Õ X¾{Õd-¹×E Aª½-’¹œ¿¢
  èÇcX¾Â¹¢ …¢ŸÄ?
  ÍçÊo X¾{d-ºX¾Û ®¾«á-“Ÿ¿-B-ª½¢©ð «ÕÊ¢
  ÆFo XÏ*-¹-’¹Ö-@ìx¯Ã ¹šËd¢C?
  ²Ä£ÏÇ-ÅŒu„äÕ ®¾«Õ-®¾h«â ÆÊÕ-¹×E
  ‚¹M E“ŸÄ ©ä¹,
  ‡Â¹ˆœ¿ …¯Ão„çÖ, ‡Â¹ˆ-œ¿Â¹× ¤òÅÄçÖ ÅçL-§ŒÕE
  ‚„ä-¬Á¢Åî,
  ͌չˆ-©©ð ‚Ÿ¿-ªÃz-©ÊÕ ©ãÂˈ®¾Öh
  ‡Â¹ˆ-œ¿Âî ¤òÅŒÖÊo «ÕÊLo
  éªÂ¹ˆ-X¾šËd E©-¦ãšËd ©ð¹¢
  ‡¯çoEo Ÿ¿Õ®¾q£¾Ç Ÿ¿%¬Çu©Õ ÍŒÖXÏ¢*,
  ‡¯çoEo Ÿ¿Õ®¾hª½ NX¶¾Öo©Õ ¹Lp¢*,
  ¹©-©Â¹× ¤ñ’¹-©ÊÖ, ÂÃ{Õ-¹-©ÊÖ Â¹XÏp,
  ¬ÁXÏ¢-*¢Ÿî, ¬ÁJ¸¢-*¢Ÿî «ÕÊLo:
  Ō՟¿Â¹× EÊÕo N†¾-¯Ã-’¹Õ-ª½-©-©ð-EÂË ©ÇT,
  «ÜXÏ-J-A-ÅŒÕh-©ÊÕ ÂíL-NÕ-A-ÅŒÕh-©Õ’à Íä®Ï,
  «Ö ¹@Áx©ðx ’¹¢Ÿµ¿Â¹ èÇy©©Õ,
  ’¹Õ¢œç-©©ð ’¹ÕT_-©X¾Û Ÿµ¿Ö«Õ¢ „ä®Ï,
  «ÖŸÄ-J©ð “X¾¬Çoª½n *£¾Éo©
  “¦£¾Çt Íç«áœ¿Õ œí¢Â¹©Õ ¹XÏp,
  ÅŒ©-ÍŒÕ-¹×-Êo-X¾Ûp-œ¿©Çx,
  ÅŒÊÕ-«Û©ð, ƺÕ-«-ºÕ-«Û©ð
  ®¾¢«ª½h ¦µ¼§ŒÕ¢-¹ª½
  ª½—¢ª½—Ö X¾«Ê¢ êªT®¾Öh
  ‡Â¹ˆ-œ¿Â¹× N®Ï-J¢-Ÿ¿§ŒÖu EÊÕo:
  ‡¢ÅŒ „çÖ®¾-T¢-*¢-Ÿ¿§ŒÖu «Õ«át:
  ‡«ª½Õ Ÿ¿ÕÓ"¢-ÍÃ-ª½Õ©ä, ¯ä®¾h¢! ÊÕ«Ûy ÍŒE-¤òÅä,
  \Ÿî ¯äÊÖ, ‚ª½Õ-’¹Õª½Õ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ©Ö ÅŒX¾p!
  ‚ÂìÁ¢ X¾œË-¤ò-¹ע-œÄ¯ä …¢C!
  ‚X¶Ô-®¾Õ-©Â¹× 宩«Û ©äŸ¿Õ!
  ²ÄªÃ-Ÿ¿Õ-ÂÃ-ºÇ© «u«-£¾Éª½¢
  ®¾èÇ-«Û-’Ã¯ä ²ÄT¢C!
  ²ÄÊÕ-¦µ¼ÖA ®¾¦µ¼-©©ð ‡«ª½Ö
  ²Ä“¬ÁÙ ¯ä“ÅÃ©Õ “X¾Ÿ¿-Jz¢-ÍŒ-©ä-Ÿ¿Õ©ä FÂ¢!
  ‡«J X¾ÊÕ-©©ð „Ã@ÁÙx!
  ‡«J Åí¢Ÿ¿-ª½©ð „Ã@ÁÙx!
  ‡«-JÂË ÂÄÃL, ¯ä®¾h¢!
  ‡«Õ-ªá-¤ò-Åä¯ä¢ ÊÕ«Ûy!
  ‡«yª½Ö EÊÕo ®¾tJ¢-ÍŒœ¿¢ ©äŸ¿Õ©ä!
  ‡«-JÂË ÂÄÃL, ¯ä®¾h¢! ÊÕ«Ûy
  ÂÃTÅŒ¢ OÕŸ¿ ŠÂ¹-«Ö-{Â¹× ¦L ƪáÅä,
  ¹Ê-¦-œ¿E «Ü£¾Ç EÊÕo ¹¦-Ræ®h,
  Æ¢Ÿ¿E éªÂ¹ˆ EÊÕo «Õ¢“Aæ®h! E§ŒÕ¢-“Aæ®h!
  ‡«-JÂË ÂÄÃL F ¯ä®¾h¢?
  ‡«Õªá ¤òÅä¯ä¢ ÊÕ«Û?
  «Ö ¦Õª½Ÿ¿ ªîW £¾É•ª½Õ!
  «Ö ¦Õª½‘Ç „äÕ¢ ÅŒT-L¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo¢!
  «Ö ÂÃ@ÁxÂ¹× œç¹ˆ©Õ „çáL-Íêá,
  «Ö ¯çAhÂË Âí«át© ©Çê’!
  «Õ«ÕtLo ÊÕ«Ûy ¤ò©Õa-Âî-©ä«Û!
  ©äŸ¿Õ ¯ä®¾h¢, ©äŸ¿Õ!
  F “¤Ä¦µ¼«¢ «Õ«ÕtLo «Ÿ¿-©-©äŸ¿Õ!
  Eª½Õ-ÅÃq-£¾ÉEo •ªá¢-ÍŒœ¿¢
  F «©x¯ä ¯äª½Õa-¹ע-{Õ-¯Ão«á!
  “X¾A-¹ة ¬Á¹×h© ¦©¢ «ÖÂ¹× Åç©Õ®¾Õ
  ¦µ¼§ŒÕ¢ ©äŸ¿Õ©ä ƪá-Ê-X¾p-šËÂÌ
  F ²Ä£¾Ç®¾¢ ŠÂ¹ …ŸÄ-£¾Ç-ª½º!
  F °N-ÅŒ„äÕ Šª½-«œË!
  EÊo «C-LÊ ¤òªÃ{¢
  ¯äœ¿Õ Æ¢Ÿ¿Õ-Âí-ʹ ÅŒX¾pŸ¿Õ!
  ÂëÛÊ ¨ EªÃ-¬Ç-«Õ-§ŒÕ-©ð-¹¢©ð
  ¹Ÿ¿-Ê-¬Á¢È¢ X¾ÜJ-®¾Õh-¯ÃoÊÕ!
  ƒÂ¹ˆœ¿ E©-¦œË EÊÕo
  ƒ„Ã@Á ‚„Ã-£¾ÇÊ¢ Í䮾Õh-¯ÃoÊÕ!
  Æ¢Ÿ¿ÕÂî ¨ ÍÃ*Ê £¾Ç®¾h¢!
  ‚„ä-P¢ÍŒÕ ¯Ã©ð!
  ƒ©Ç ͌֜¿Õ F Â¢
  ƒŸä ¯Ã «Õ£¾É-“X¾-²ÄnÊ¢!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. ÅŒ©-«¢-ÍŒÕÂ¹× „çRx-¤ò-§ŒÖ„à ¯ä®¾h¢!
  宩-«¢{Ö ¨ ©ðÂÃEo «CL...
  ÅŒ©-¤ò-®ÏÊ „äO ÂíÊ-²Ä-’¹-¹-¤ò’Ã,
  X¾J-„ä-Ÿ¿Ê ¦ª½Õ«Û ¦ª½Õ«Û ÂÃ’Ã,
  Æ{Õ ÍŒÖæ®h, ƒ{Õ ÍŒÖæ®h ‡«ª½Ö
  *ª½Õ-Ê«Üy, Í䧌âÅà ƒ«y¹Ð
  «áJ-ÂË-Ōʢ ¹ª½-¹×-Ōʢ F
  ®¾Õ¹×-«Ö-ª½X¾Û £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÖ-EÂË ’çŒÕ¢ Íäæ®hÐ
  Æ{Õ-¤òÅä, ƒ{Õ-¤òÅä Æ¢ÅÃ
  ƯÃ-Ÿ¿-ª½-ºÅî, Æ©-¹~u¢Åî ֮͌Ï
  ŠÂ¹ˆºÌg Íä®Ï „äCµ¢-ÍÃ-ª½E, ¦ÇCµ¢-ÍÃ-ª½E,
  „çÂˈ „çÂˈ \œ¿Õ®¾Öh „çRx-¤ò-§ŒÖ„Ã, ¯ä®¾h¢!
  ÅŒ©-«¢-ÍŒÕÂ¹× „çRx-¤ò-§ŒÖ„Ã, ¯ä®¾h¢!
  Ÿí¢’¹-©¢-•-Âí-œ¿ÕÂ¹× ©®¾©ä „çÕ®¾©ä ¨
  Ÿµ¿Öª½h-©ð-¹¢©ð E©-¦-œ¿-èÇ-©Â¹
  ÅŒ©-«¢-ÍŒÕ-Â¹×¯ä „çRx-¤ò-§ŒÖ„Ã, ¯ä®¾h¢!
  *ª½Õ-Ê-«Ûy-©¯ä X¾J-Íä-†¾Ê Í䮾Öh...
  Æœ¿Õ-’¹-œ¿Õ-’¹Õ¯Ã ¤ñœ¿-ÍŒÖæX
  Ưä-ÂÃ-¯ä¹ ¬ÁÅŒ%-«Û-©Åî,
  ¤ñ¢* <¹šðx ¹ª½-«-Wæ®
  «¢ÍŒ-Âé ¨ ©ð¹¢Åî ¤ñ®¾-’¹Â¹
  Æ¢*-ÅÃ-ʢŌ ¬Ç¢ÅŒ ²Ä“«Ö•u¢
  ŸäEo „çÅŒÕ-¹׈¢{Ö „ç@Çx-„î§ýÕ, ¯ä®¾h¢!
  ‡¢ÅŒ ƯÃu§ŒÕ¢ Íä¬Ç-„î§ýÕ, ¯ä®¾h¢!
  ‡Eo ‚¬Á©Õ FOÕŸ¿ åX{Õd-¹×E,
  ‡Eo ¹©©Õ FÍŒÕ{Öd ¤ò’¹Õ Í䮾Õ-¹×E...
  ÆFo ÅŒEo-„ä-¬Ç„Ã, ¯ä®¾h¢!
  ‡¢ÅŒ ŸÄª½Õº¢ Íä¬Ç-«§ŒÖu, ¯ä®¾h¢!
  ¦ª½¢-X¾Û-ª½¢©ð «ÕÊ¢ ƒ¢ÂÃ
  EÊo-’ù „çáÊo «ÖšÇx-œ¿Õ-ÅŒÕ-Êo˜äd …¢C!
  ÂÃÂË-¯Ãœ¿ Ê«u-²Ä-£ÏÇÅŒu X¾J-†¾-ÅŒÕhÊÕ
  ¹©-¹-©-©Ç-œË¢-*Ê F Ê«Ûy
  ¹Ê-¦-œ¿-¹עœÄ ¹J-T-¤ò-ªá¢ŸÄ ƒ¢ÅŒ-šðx¯ä!
  N¬Ç-È-X¾-{dº¢ OŸµ¿Õ©ðx «ÕÊ¢
  '…Ÿ¿-ªáEÑ ®¾¢*-¹©Õ X¾{Õd-¹×E Aª½-’¹œ¿¢
  èÇcX¾Â¹¢ …¢ŸÄ?
  ÍçÊo X¾{d-ºX¾Û ®¾«á-“Ÿ¿-B-ª½¢©ð «ÕÊ¢
  ÆFo XÏ*-¹-’¹Ö-@ìx¯Ã ¹šËd¢C?
  ²Ä£ÏÇ-ÅŒu„äÕ ®¾«Õ-®¾h«â ÆÊÕ-¹×E
  ‚¹M E“ŸÄ ©ä¹,
  ‡Â¹ˆœ¿ …¯Ão„çÖ, ‡Â¹ˆ-œ¿Â¹× ¤òÅÄçÖ ÅçL-§ŒÕE
  ‚„ä-¬Á¢Åî,
  ͌չˆ-©©ð ‚Ÿ¿-ªÃz-©ÊÕ ©ãÂˈ®¾Öh
  ‡Â¹ˆ-œ¿Âî ¤òÅŒÖÊo «ÕÊLo
  éªÂ¹ˆ-X¾šËd E©-¦ãšËd ©ð¹¢
  ‡¯çoEo Ÿ¿Õ®¾q£¾Ç Ÿ¿%¬Çu©Õ ÍŒÖXÏ¢*,
  ‡¯çoEo Ÿ¿Õ®¾hª½ NX¶¾Öo©Õ ¹Lp¢*,
  ¹©-©Â¹× ¤ñ’¹-©ÊÖ, ÂÃ{Õ-¹-©ÊÖ Â¹XÏp,
  ¬ÁXÏ¢-*¢Ÿî, ¬ÁJ¸¢-*¢Ÿî «ÕÊLo:
  Ō՟¿Â¹× EÊÕo N†¾-¯Ã-’¹Õ-ª½-©-©ð-EÂË ©ÇT,
  నేను సైతం ప్రపంచానికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను
  నేను సైతం విశ్వ వ్రుష్టికి అశృఉవొక్కటి ధారవోసాను
  నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి గొంతుక పిచ్చి మొసానూ

  చరణం1
  అగ్నినేత్ర ఉగ్ర జ్వాళ దాచినా ఓ రుదృఉడా
  అగ్ని శిఖలను గుండెలోన అణచినా ఓ సూర్యుడా
  పరశ్వధమును చేతబూనిన పరశురాముని అంశవా
  హింసనణచగ ధ్వంస రచనలు చేసిన ఆచార్యుడా
  మన్న్యెం వీరుడు రామరాజు ధనుష్టం కారాసివా
  భగత్‌ సింఘ్‌ కడ సారి పలికిన ఇంక్విలాబ్‌ శబ్దానివా

  చరణం2
  అక్రమాలను కాలరాసిన ఉక్కు పాదం నీదిరా
  లంచగొండుల గుండెలో నిదురించు సింహం నీవురా
  ధర్మదేవత నీడలో పయనించు యాత్రే నీదిరా
  చమురు కప్పిన న్యాయదేవత కంటి చూపైనావురా
  సత్యమేవ జగతికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం నీవురా
  లక్ష్లాది ప్రజల ఆశా జ్యోతివై నిలిచావురా
  ƒÂ¹ˆœ¿ E©-¦œË EÊÕo
  ƒ„Ã@Á ‚„Ã-£¾ÇÊ¢ Í䮾Õh-¯ÃoÊÕ!
  Æ¢Ÿ¿ÕÂî ¨ ÍÃ*Ê £¾Ç®¾h¢!
  ‚„ä-P¢ÍŒÕ ¯Ã©ð!
  ƒ©Ç ͌֜¿Õ F Â¢
  ƒŸä ¯Ã «Õ£¾É-“X¾-²ÄnÊ¢!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. నేను సైతం ప్రపంచానికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను
  నేను సైతం విశ్వ వ్రుష్టికి అశృఉవొక్కటి ధారవోసాను
  నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి గొంతుక పిచ్చి మొసానూ
  అగ్నినేత్ర ఉగ్ర జ్వాళ దాచినా ఓ రుదృఉడా
  అగ్ని శిఖలను గుండెలోన అణచినా ఓ సూర్యుడా
  పరశ్వధమును చేతబూనిన పరశురాముని అంశవా
  హింసనణచగ ధ్వంస రచనలు చేసిన ఆచార్యుడా
  మన్న్యెం వీరుడు రామరాజు ధనుష్టం కారాసివా
  భగత్‌ సింఘ్‌ కడ సారి పలికిన ఇంక్విలాబ్‌ శబ్దానివా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు