28, సెప్టెంబర్ 2011, బుధవారం

ఉరేసుకోవాల్సింది శాకాహారులా లేక ఎఱ్ఱబ్లాగర్లా? - Part 10: Operation Thunderbolt

9/11 గానీ లేక ఇతర ప్లేన్ హైజాకుల్లో సాధారణ పౌరులని చంపటాన్ని వీరోచిత చర్యలుగా అభివర్ణించే మన ఎఱ్ఱ పింకో కమ్యూనిష్టులకి తన పౌరులని కాపాడుకోవటానికి ఎంతకయినా తెగించే ఇస్రాయెల్ అంటే మంటే. ఒక చిన్న దేశం ఈ కమ్యూనిష్టులు బలపర్చే అంతర్జాతీయ టెర్రరిష్టు ముఠాలని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవటం వీరికి మింగుడుపడని విషయమే. వీళ్ళ పుండ్లపై కారం ప్రపంచ ప్రఖ్యాతమైన "ఆపరేషన్ థండర్ బోల్ట్" - ఇదీ అమీన్, పాలస్తీనా టెర్రరిష్టులూ కలిసి చేసిన హైజాక్ తతంగాన్ని ఇస్రాయెల్ కమేండోలు విఫలం చేసిన వైనం. ఆద్యంతం ఉత్కంఠతో సాగి చరిత్రనే తిరగవ్రాసిన ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ గురించి చెప్పటం కన్నా చూడటమే బాగుంటుంది.

ఈ సందర్భంగా కుమార్ ఎన్. మనకి అందిస్తున్న యూట్యూబ్ వీడియోలు:


Part -1:

Part -2:Part -3:Part -4:Part -5:Part - 6:

27, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

ఉరేసుకోవాల్సింది శాకాహారులా ఎఱ్ఱ బ్లాగర్లా? Part 9: చరిత్రా, రోమిలా థాపరూ, చీకటి కమ్యునిష్టు మేతావులూనూ!!

మన చీకటి చిన్నయ్య గారు కొత్త రూట్లో వచ్చారండోయ్! ఈ సారి ఏకంగా థాపరమ్మని ఎత్తుకొచ్చారు. 1999 లో ఆవిడ గారు వ్రాసిన ఒక వ్యాసన్ని ఉటంకించేశారు. మిగతావాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేసేస్తారని ఆయనకి ఆయనే కితాబిచ్చుకున్నారు. ఇంతకీ ఆ వ్యాసంలో ఆవిడ వ్రాసిందేమిటో (వ్రాసింది అనేకన్నా వక్రీకరించింది అనటం సబబేమో - ఎంతయినా వక్రీకరణల స్పెషలిస్టు కదా ఆమె) చూద్దాం.

"I would argue that Mahmud of Ghazni's raid on the Somanatha temple did not create a dichotomy, because each of the many facets involved in the perception of the event, consciously or subconsciously, was enveloped in a multiplicity of other contexts as well. These direct our attention to varying representations, both overt and hidden, and lead us to explore the statements implicit in these representations. The assessment of these facets may provide us with more sensitive insights into our past"


So far so good. ఈ రాతలకి, ఆ తరవాత ఇచ్చిన టాక్ కి సరయిన కౌంటర్ రైట్ వింగ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు - ఈ వ్యాసం లో వీ.వీ.ఎస్ శర్మ ద్వారా. శర్మ థాపర్ ని చీల్చి చెండాడిన విధంబెట్లనిన :


Abstract: Several historians of the Marxist camp have been waging a jihad, since several decades, claiming to establish new view points in the study of Indian History based on their political agenda. In the process, they attempt to make Indian History nothing more than a sequence of invasions. They view today's India as a country of diverse cultures belonging to successive invaders, ultimately knit together by the British into a single country.

The time-honoured concept of Unity in Diversity (due to Nagarjuna, stated two thousand years ago) is no longer accepted, by them, and plurality and composite culture are their new buzzwords. A significant part of their effort is in whitewashing the period of Muslim rule in India. Romila Thapar's study pertaining to the well-known event of the raid on Somanath temple in 1026 AD by Mahmud of Ghazni belongs to this category. Thapar claims that through rigorous historical analysis, she is able to provide surprising new insights of what happened. The objective of this essay is to show that her analysis is fundamentally erroneous and that her so-called new insights are largely invalid and irrelevant. Her method consists in mixing evidences with arbitrary weights to fabricate wild stories consisting of low probability scenarios. She does not appear to be aware of even the fundamental principles of evidence fusion, which is a modern field of scientific investigation providing a rigorous methodology for combining evidences from several sources of different credibilities.

వ్యాసంలోకొస్తే, ఆయన అన్నది వ్యాసంలోకొస్తే, ఆయన పెట్టింది అక్షరలా ఇరవై వాతలు:

The Scientific Approach:

It is unfortunate that none of the scientists present a, the meeting discussed about the merits of' the so-called scientific approach. There is a well known problem in Curve Fitting and Pattern Recognition. With limited data, one can fit any number of higher order curves exactly fitting the data, but the robust best estimate is often the line of best fit. Similarly, based on the evidence available, a large number of scenarios can be built and one may assign a low support or plausibility, at the most, to each of the hypotheses. The underlying logical reasoning is called Abduction, which is distinct from deduction based proof methods and inductive generalization from examples. It can, at the most, give one of several plausible explanations:

1. Prof Thapar says Prabhas has been a place of pilgrimage since the Mahabharatha time but does not want to know when the first temple has been constructed there and how many times it had been destroyed.

2. She does not mention the famous sloka of Sankaracharaya, which identifies Somanath of Sourashtra as the first of the twelve Jyotirlinga shrines in the country. It is unlikely that at the time of the Mahabharatha there was temple-worship but it was definitely well established by Sankaracharya's time. He himself established the Siva temple at Srinagar and appointed Nambudri priests at Badrinath. He established four Sankara mathas at Dwaraka, Puri, Badrinath and Sringeri.

3. She says that the idol is variously described as Sivalingam or as a female deity whom some Muslim chronicles of the period referred to as Manat, a pre-Islamic Arab goddess.

4. Ms Thapar does not seem to know that any Siva temple has both Lingam and an idol of the consort of Siva, in general. It is probable that the temple itself might have two main icons - Siva represented by the Lingam and Parvati, the female idol. The prior probability one can assign to the Siva temple hypothesis is very high compared with the alternative hypothesis based on available evidence.

5. Every hypothesis has a priori probability, which has to be carefully revised in the light of evidence observed. One has to see whether the bits of evidence are really independent. Bayes reasoning consists in deriving a posteriori probability of a hypothesis based on the strength of evidence supporting and contradicting hypotheses.

6. Evidence fusion is a complex mathematical and scientific problem and I do not think it is within the grasp of historians without adequate background in Mathematics (Shafer, 1976)

7. It is for the scientists to establish the validity of the so-called scientific approach as it is currently practised in history by some of these historians.

8. While our scientists so enthusiastically condemn the basis of Jyotir Vijnan, they are not critically evaluating the validity of the claims of rationality and the scientific content of the approaches of historians such as Romila Thapar. The same applies to several other so-called Scientific studies in History and Social Sciences. (e.g. Aryan invasion theory, race based division of Aryan and Dravidian people, Indus-Saraswathi civilisation and the latest, the genetic distances between Europeans, upper and lower caste Indians.)

9. When an interpreter pools diverse sources of evidence, he or he has to identify the credibility of the source of evidence. For example, Jaina Puranas are less reliable than Hindu Puranas for historical studies. This is admitted by Jains themselves (Jaini, 2000). The itihasa of the Mahabharatha becomes Pandava Purana. Jains were peeved by the fact that human-born Rama and Krishna were later identified as incarnations of Hindu God, Vishnu. Jains have created stories about nine Baladevas and nine Vasudevas with Balarama and Krishna being the last pair and that they have taken initiation from Jaina Thirthankara Nemi, who is described as their cousin. Jains did not have Krishna appear in the great war as Partha Sarathi (charioteer of Arjuna) and teacher of the Bhagavad Gita but projected him only as an instigator and an advocate of bravery in warfare. Jaina evidence which Prof. Thapar cited, stating that Siva Lingas and Hindu idols withstood the attacks only supports the destruction of Hindu temples by attackers. Jaina authors come up with new stories in much the same way as Prof. Thapar.

10. Any historian can propose a scenario of the sequence of event, and a theory connecting them. A priori probability of a hypothesis pertaining to each scenario will be extremely low to start with. With evidence and counter evidence accumulating, the support and plausibility of each scenario should be recalculated. A fully or partly validated truth can only result then. The complete and up-to-date evidence as available should be used at every given point of time. Prof. Thapar's method lies in implicitly giving higher weight to evidence supporting her hypothesis, while simultaneously reducing the credibility or omitting altogether the counter evidence.

11. Everybody knows that multiple viewpoints are particularly important in history. For example, the war of the queen of Jhansi (Lakshmi Bai), Nana Saheb and others during 1857-1859, has been called �The Sepoy Mutiny� by British Historians. This becomes �The First War of Indian Independence� in the eyes of Indian Historians. Marx and Engels also used the latter term in some of their writings. Karl Marx outlines the job of British in India, which includes complete destruction of Hindu society. This continues to be the mission of historians of the Marxist camp such as Mrs. Thapar

12. The textbooks of Pakistan might provide a new viewpoint. It is interesting to see how historians of Pakistan are viewing the role of Mahmud of Ghazni on the course of Indian Sub-continental History of the last millennium.

13. According to Munshi, the destruction of Somanath was not a single event. In his words, �Here was the romance in stone, stretching out to 2000 years and unfolding a unique story of devotion and heroism, of vandalism and desecration, of defeat and triumph of the best and the worst in man epitomized in a single symbol.�

14. In the reign of Sultan Allu'd-Din Khilji (1296 tol3l6), Ulugh Khan and Nusrat Khan marched against Gujarat again. After the destruction of the Manat idol by Sultan Mahmud, the Brahmins have set up Somanath idol for the worship of Hindus. The idol was carried to Delhi for the people to tread upon. This source Tarikh-I-Firuz Shahi also mentions construction of a mosque at the site of the temple (Goel, 1993 and Shourie, 1998). Romila Thapar conveniently clubs all Muslim chronicles into one group of less credibility.

15. The greatest weakness of her study is in the isolated study of Somanath. It is not clear whether the event she is referring to is the first destruction. The entire history of Mahmud's multiple invasions and the pattern of pillage up to Babur needs a holistic study. The destruction of icons continues to this date. The 1947 partition of India is real destruction of an icon, the geographical Indian subcontinent. The completion of Babur's destruction saga till Ayodhya demolition of 1992 and its follow up through anniversary celebrations till today in various parts of the country is another. The Taliban's destruction of Bamiyan Buddhas is in sharp contrast to the hypotheses of Prof. Thapar he should build a more plausible scenario.

16. When Bamiyan Buddhas were destroyed by Taliban, many journalists in India talked about the destruction of the Babri structure at Ayodhya in 1992. The action of Hindu groups, at the most, is a peaceful symbolic act, and a culmination of a thousand year heartburn of Hindus, compounded by a fifty year neglect of the dispute by the Government and police excesses the previous year at the site of Ram Janmabhoomi. It is at the most, a civil disobedience Satyagraha-type of act done in broad day light, while the reaction of some Muslim groups to it took the shape of anniversary celebrations of the event with bomb blasts in trains and public places. These are blatant terrorist acts. One might also be tempted to compare this with the act of some state governments distributing temple lands, as in Simhachalam, A.P. Another example is the demolition of thousands of private houses for widening of urban roads and extension of airport runways. The purpose of these examples is to compare the relative strengths of the Hindu, the Muslim and the secular democratic government-sponsored destructive activities.

17. For a fuller description of Somanath's history, the book of K.M. Munshi may be consulted. He was a Congressman (and not of today's BJP) and a recognized man of letters from Gujarat. His hurt on seeing the ruins at Somnath had not definitely originated in Bengal or London. If an Indian (particularly someone from Karnataka or Andhra) looks at the ruins of Hampi, the destruction of which happened much later at the hands of unified Bahmani forces, he will similarly feel, whatever NCERT history texts might say.

18. Whitewashing Muslim period of Indian history is a futile exercise. Mahmuds of Ghazni even exist today. To understand the mindset of such people in Pakistan and Afghanistan, the book 'The Quranic Concept of War' may be consulted. The author is Brig. S.K. Malik of the Pakistan army with a foreword by the late dictator of Pakistan, Gen. Zia Ul Haq. (See review of N.S. Rajaram, 2001).

19. The evidence regarding some gates showing Egyptian carvings from Afghanistan obtained by the British on the assumption that they were Somanath temple gates does not lend any support to Prof. Thapar's theory directly and is irrelevant for the problem itself. Her motive might be to indirectly suggest that the whole story of temple-destruction is a myth.

20. The suggestion of Thapar mentioning that later inscriptions at Somanath, when the temple was reconstructed by Kumarapala do not mention the event of Mahmud's destruction is ridiculous. Already several destructions were over and it was the fifth temple. The inscriptions were not intended to be school textbooks tracing History of Gujarat and the saga of previous destruction of the temple. They referred to the appointment then of Bhava Brihaspathi as chief priest and could not foresee emergence of the likes of Romila Thapar centuries later. How can this inscription be even an evidence for her present problem of study?

When combining evidence from several sources, one has to be careful whether he is doing data fusion, information fusion or decision (or interpretation) fusion. The last two narratives out of the five she selected can not even be considered as primary evidence for the problem considered by her. Similarly, her current research cannot be a source of primary evidence in obtaining a true picture of an event of 1026 AD


ఇక ఆమె చెప్పిన కట్టు కథలకి కౌంటర్...


Concluding Remarks

In summary, Romila Thapar's paper on Somanath appears to be in the nature of outlining some plausible new theories by considering only a few of the available evidences. It, however, does not establish any scientifically validated truth concerning a well known event of Indian History. By talking about the less credible story of Manat, Prof. Thapar's motive appears to be to cleverly shift the apparent blame about destruction of a Hindu temple from Mahmud of Ghazni to the great prophet, who is the founder of Islam itself, by giving high credibility to the Manat hypothesis and citing several irrelevant ones to sidetrack the issue. Her theory fails to give appropriate weights to all the available evidence on the event or subsequent ones. It does not appear to put forth any credible theory closer to the truth. In the classical Indian science of debate (Tarka Sastra), Prof. Thapar's argument is called �Wrangling� (or Vitanda Vada). The wrangler has no hypothesis to establish or no concern for truth but the only aim is to create doubt regarding well established facts.

Romila Thapar's problem is common with that of other members of Marxist group, entrenched in places such as the Jawaharlal Nehru University, Delhi. Their aim is to rewrite history with a present political agenda. In the words of Arun Shourie, their contribution to history is �a diabolic inversion. As to the inclusive religion, the pluralist spiritual search of our people and land, they have projected as intolerant, narrow-minded, obscurantist. As to the exclusivist, totalitarian, revelatory religions and ideologies - Islam, Christianity, Marxism-Leninism - they have made out to be epitomes of tolerance, open-mindedness, democracy and secularism�. This appears to be her real motive and not the TRUTH of the event of 1026 AD. The same motive is seen in the condemnation of present American military action in Afghanistan by all the Marxists.

Distortions of history cannot provide greater communal amity in India. No sensible person blames the present day simple Muslim citizens of India for the deeds of foreign invaders of bygone days. A study of history helps in the understanding of the achievements and the failures of our forefathers and helps in building a future without such mistakes. On October 31, 2001, speaking on the occasion of the completion of the golden jubilee celebrations of the reconstructed Somanath temple, the Prime Minister Sri A.B. Vajpayee reminded people of India that the Somanath temple has always been and is the symbol of the Country's culture, prosperity and national self-respect, while the ever-present terrorist elements resemble closely those who repeatedly attacked and looted the temple in the past. But like the Somanath temple was rebuilt amidst its ruins, and the attackers were defeated, those who are trying to dismember India (both from inside and outside), now will also be repulsed and the country would remain a strong and united nation. Marxists have always been playing a negative and destructive role in India and crude attempts of falsifying history such as the current study of Prof. Romila Thapar concerning Somanath will stand exposed before the discerning Indian public.


చీకటి కమ్యూనిష్టు మేతావులూ, లింకులు కాపీ పేస్టు చెయ్యటం మీకే కాదు మాకు కూడా వచ్చు :))

26, సెప్టెంబర్ 2011, సోమవారం

పదచంద్రిక - ౩ ఫలితాలు

మాలిక శ్రావణ పౌర్ణమి సంచికలో ప్రచురించబడిన పదచంద్రిక - 3 ఫలితాలు..


ఈ పదచంద్రికను తప్పులు లేకుండా పూరించినవారికి వెయ్యి రూపాయల నగదు బహుమతి ప్రకటించడమైనది. కంది శంకరయ్యగారు, ఎన్నెల గారు, భమిడిపాటి ఫణిబాబుగారు ఒక్క తప్పుతో పూరించారు, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మిగారు రెండు తప్పులతో పూరించారు. చివరి రోజు పంపిన మాచర్ల హనుమంత్ రావుగారు ఐదుకంటే ఎక్కువ తప్పులు చేసారు.


తప్పులు అస్సలు లేకుండా పూరించివారు.. నేస్తం..
నేస్తంగారు మీకు బహుమతి పంపడానికి తగిన చిరునామా పంపగలరు.. editor@maalika.org,ఈ సంచికలో ప్రకటించిన మరో పోటీ.. ఈ సంచికలో ఒకటికంటే ఎక్కువ రచనలు చేసిన రచయిత పేరు, ఆ రచనలను కనుక్కోండి అని అడిగాం. ఈ పత్రికలో మన్నె సత్యనారాయణగారు రాసింది గురజాడ అంతరంగ నివేదన, సత్రవాణి వ్యాసాలు. కౌటిల్య రాసింది మూడు వ్యాసాలు.. విశ్వనాధుని నాయికలు.. రణరంభా దేవి, ఆహా! ఆంధ్రమాత, కూచిపూడి నా తొలి అడుగులు ( మిగతా అడుగులు, నడకలు తర్వాతి సంచికలలో వరుసగా వస్తాయి).. ఆంధ్రమాత పోస్టులో గెస్ చేసినా అన్ని కలిపి అతనే అని ఎవరూ చెప్పనందున ఈ బహుమతి ని వచ్చే దీపావళి సంచికలోని పోటీకి చేర్చడమైనది. ఈసారి ఈ బహుమతి ఇవ్వడం లేదు.. he he he he...

24, సెప్టెంబర్ 2011, శనివారం

కెలుకుడు


నాకొక్క నిముషం టైమిస్తే కామెంట్ పెడతా, రెండునిమిషాలిస్తే గొడవేసుకుంటా, మూడు నిముషాలిస్తే కెలికిపడేస్తా :))

21, సెప్టెంబర్ 2011, బుధవారం

విద్యామాలిక: త్వరలో


విద్య అనేది ఈ కాలపు మనుషులకి కనీస అవసరం. ప్రతీదీ వ్యాపారమయిపోయి విద్య కూడా సామాన్యులకి అందకున్న ఈ రోజుల్లో ప్రాథమిక విద్యని తెలుగు వ్యాసాల రూపంలో పిల్లలకి అందించటానికి మన బ్లాగర్ నాగ ప్రసాద్ ఒక ప్రణాళిక రూపొందించాడు. "విద్యామాలిక" అని పిలవబడే వెబ్ సైటులో ఈ వ్యాసాలుంటాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను యూ.ఆర్.ఎల్. ని త్వరలో తెలియబరుస్తాం.

పోతే ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తవటానికి నెలల, ఏళ్ళ తరబడి సమయం పట్టచ్చు. ఈ చిన్న ప్రయత్నాన్ని విజయవంతం చెయ్యటానికి మాకు కొంతమంది వాలంటీర్లు కావాలి. మీరు కూడా దీనిలో పాలుపంచుకోదలిస్తే admin@maalika.org లేక editor@maalika.org కు ఈమెయిల్ పంపించగలరు. ఇప్పటిదాకా మాకు సహాయం చెయ్యటానికి ముందుకొచ్చిన వారి పేర్లు (ఇక ముందు వచ్చేవారివి కూడా) త్వరలోనే, టీం పరిచయంలో భాగంగా ప్రకటిస్తాం.

20, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

ఉరేసుకోవాల్సింది శాకాహారులా ఎఱ్ఱ బ్లాగర్లా? - Part 8

సాయిబాబా & తెరీసా
నా చిన్నప్పుడు కమ్యూనిష్టు అనుబంధ విద్యార్థి సంస్థ అయిన స్ట్యూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు పుట్తపర్తి సాయిబాబా మీద ఒక పాట పాడేవాళ్ళు. ఆ పాట లిరిక్స్ ఇలా ఉండేవి:


సాయిబాబయ్యో రారా, గిరజాల బాబయ్యో రారా
సాయిబాబయ్యో రారా, గిరజాల బాబయ్యో రారా

నువ్వు పిడికిలి బిగించి అరచేతిలోంచి వీభూతి తీస్తావా?
బూడిదబదులు వరిపిండయితే రొట్టెలు చేస్కుంతామయ్యో ... సాయిబాబయ్యో||

నువ్వు నోరు తెరిచి గొంతులోంచి లింగాలు తీస్తావా?
లింగాల బదులూ టెంకాయయిత్యే పచ్చడి చేస్కుంటామయ్యో... సాయిబాబయ్యో||

కోడీ పలావూ వేట వేపుడూ సిధ్ధం చేశామూ
చీకటి గదిలో ఫారిన్ బ్రాందీ కూడ ఉంచామూ... సాయిబాబయ్యో||

నువ్వు పిల్లల్లేని వాళ్ళకి పిల్లనిస్తావా?
అర్థరాత్రి ఇంటికి పిలిచీ తలుపులు మూస్తావా!... సాయిబాబయ్యో||


ఇది బాగనే ఉంది, సరే ఆ పెద్దాయన మోసాలు చేశాడే అనుకుందాం, మరి తమరి కలకత్తా మాత తెరిసా కూడ నీచపు పనులు చేస్గ్తోంది కదా, మరి ఆవిడ మీద పాటలేమన్నా ఉన్నాయా అని అడిగితే వారి సమాధానం:

"ఆవిడ క్రిష్టియన్, (అప్పటీకి మైనారిటీ అనే పదం అంత వాడుకలో లేదు సాధారణ జనాల్లో) ఆవిడని ఎలా ఎటాక్ చేస్తాం?" అని ...

అంటే మన కమ్యూనిష్టులకి కూడ మతపరమైన భేదాలుంటాయని అప్పుడు అర్థమయ్యింది. వాళ్ళ రెండు నాల్కల ధోరణి కూడా తెలిసొచ్చింది.

ఇక పోతే మరో ప్రశ్న ... పై పాటలాంటి పాటలు వ్రాసేవారికి అసలు మర్యాద, గౌరవం మిగాతావాళ్ళ దగ్గరనుండి డిమేండ్ చేసే హక్కు ఉందంటారా?

19, సెప్టెంబర్ 2011, సోమవారం

ఉరేసుకోవాల్సింది శాకాహారులా ఎఱ్ఱ బ్లాగర్లా? - Part 7స్ట్రాస్ కాన్ అసలు గొడవ


ఈ సోషలిస్టులతో వచ్చిన చిక్కేమిటంటే తమ వ్యవస్థలోని తప్పుల్ని పక్కవాళ్ల మీదకి నెట్టెయ్యటం. గొప్పలని, తప్పులని ధైర్యంగా ఒప్పుకునే కేపిటలిస్టులకీ, సోషలిస్టులకి మధ్య ఉన్న ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం అదే. కొన్ని ఉదాహరణలు మనకి ఇప్పటికే తెలుసు:

1. మావో అసలు హత్యలే చెయ్యలేదని వాదించటం
2. స్టేలిన్ చేయించిన హత్యలని కరువు నెపంతో కప్పి పుచ్చ్టటం
3. పోల్ పాట్ ప్రసక్తి అసలు బయటకి తేవకపోవటం

ఇప్పుడు తాజాగా మరొకటి వచ్చి చేరింది - స్ట్రాస్ కాన్ తమాషా.

అసలు ఈ స్ట్రాస్ కాన్ ఎవరో ముందు చూద్దాం...

ఒక ఆర్థిక వేత్త, న్యాయవాది, రాజకీయవేత్త అయిన ఈయన ఫ్రెంచ్ సోషలిస్టు పార్టీ సభ్యుడు. (నిజమే - అక్షరాలా సోషలిస్టు పర్టీ సభ్యుడు) 2007 నుండి 2011 దాకా ఐ.ఎం.ఎఫ్. చీఫ్ గా పని చేశాడు. అదే సందర్భంలో సోషలిస్టు పార్టీకి ఉపనాయకునిగా ఎదిగాడు. ఇంతేగాక పరిశ్డ్రమల, ఆర్థిక విభాగాలకు మంత్రిగా కూడా పని చేసాడు.

ఇక అసలు విషయంలోకి వస్తే ఆయన ఖర్మకాలి ఆయన మీద కేస్ నమోదయ్యింది. ఫ్రెంచి సోషలిస్టుల గొంతులో పచ్చి వెలక్కాయ పడింది. ఏం చెయ్యాలో పాలుపోలేదు. అదే సమయంలో ఆయన సోషలిష్టన్న సంగతిని మన ఎఱ్ఱ బ్లాగర్లు గుర్తించీ గుర్తించనట్టూగా నటించారు. ఆయన మీద మసాలా పుంఖాలు పుంఖాలుగా దట్టించారు. అసలు కేపిటలిజంలో నీతి లేదని, దానికి ఉదాహరణే స్ట్రాస్ అనీను. చివరికి దీనికి కూడా పెట్టుబడిదారీ విధానపు లింకు పెట్టేశారు.

ఈ సందర్భంగా ఒక బ్లాగరు వ్రాసిన వ్రాతలు చూద్దాం:

"ప్రపంచ దేశాలకు అర్ధిక విధానాల అమలులో పాఠాలు చెప్పే స్ట్రాస్ కాన్, ఇటువంటి నీచానికి పాల్పడటం సిగ్గుచేటయిన విషయం. ఈయన పెట్టుబడిదారీ అర్ధిక వ్యవస్ధకు ప్రతినిధి అని గుర్తిస్తే పెట్టుబడి దారీ సిద్ధాంతవేత్తల నైతిక స్ధాయి ఏ స్ధాయిలో నిర్ణయమవుతుందో ఒక ఉదాహరణగా ఇది నిలుస్తుంది."

ఇదంతా స్ట్రాస్ కాన్ సోషలిష్టు సమాజానికి ప్రతినిధన్న విషయాన్ని దాయటానికి చేసిన ప్రయత్నమని ప్రస్ఫుటంగా తెలియట్లేదూ?

సోషలిష్టు సమాజం మరొకసారి "అబద్ధమే నా ఊపిరి" అని ప్రకటించుకున్నట్టు లేదూ?

అన్నిటికన్నా నవ్వు తెప్పించేదేమిటంటే "మరి ఇలాంటి నేరపూరితమైన అమేరికా వ్యవస్థ అంత పెద్ద వ్యక్తినీ క్ష్ణాల్లో ఎలా అరెస్ట్ చెయ్యగలిగింది?" అని ఎవరో అడిగితే దానికి వచ్చిన సమాధానం "అది అప్రస్తుతమని వ్రాయలేదు" అని. ఈ ఒక్క ఉధాహరణ చాలదూ అసలు ఎజెండా ఏమిటో తెలియటానికి? 

17, సెప్టెంబర్ 2011, శనివారం

ఉరేసుకోవాల్సింది శాకాహారులా ఎఱ్ఱ బ్లాగర్లా? - Part 6

Based on Srikanth's link


మోదీ మీద కాకిగోల చేస్తున్న ఈ ఎఱ్ఱబాబులు తమ "శోష"లిష్టు సమాజంలో జరిగిన మారణహోమాలని మాత్రం దాచిపెట్టటానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ పాపం తాడితన్నేవాడి తలదన్నేవాడింకొకడుంటాడని గుర్తించటానికి భయపడుతుంటార్లేండి - అది వేరే సంగతి.

మన ఎఱ్ఱ బ్లాగర్ చెబుతున్న విషయాలని మిగిలిన బ్లాగర్లు చీల్చి చెండాడుతుండటంతో దిక్కుతోచని ఈయన బాలర్ల మీద ఏడుపు మొదలుపెట్టారు. అలాగే "అమెరికాలో పెట్రోల్ బంకులు, క్లబ్బులలో" పనిచేసేవాళ్ళంటూ చందమామ గారు ఈయన కి వత్తాసు. అంటే గేస్ స్టేషన్లలోనూ, క్లబ్బులలోనూ పనిచేసేవారికి ఈ బాపతు మనుషులిచ్చే గౌరవం ఇదన్నమాట. సోషలిష్టుల అసలు స్వరూపం ఒక్కసారిగా బయట పడట్లేదూ? గుడ్డోచ్చి పిల్లని వెక్కిరించినట్టు ఎఱ్ఱ పత్రికల లోని సమాచారాన్ని మాత్రమే వ్రాసుకునేవారు మిగతావాళ్ళు చదివే పత్రికలని విమర్శించటమోకటి :)

సరే, వీళ్ళ రెండునాల్కల గురించి తరువాతి పోస్టుల్లో మాట్లాడవచ్చుగానీ, సోషలిష్టు నాయకులు సాగించిన దమన కాండ లెక్కలు (శ్రీకాంత్ గారు ఇచ్చిన లింకు నుండి) చూద్దాం.


Sorry Nippuravva, I'm stealing this for now :))


ఇవి కూడా బయటకి పొక్కిన గణాంకాలు మాత్రమే. నిజాలని దాచిపెట్టే సోషలిష్టులు అసలు లెక్కలు చెప్తే సంఖ్య దీనికి చాలా రెట్లు ఎక్కువ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ఈ సోషలిస్టుల్లో ఎవడెంతమందిని చంపాడయ్యా అంటే:

ఆ గణాంకాల ప్రకారం:

మావో జెడాంగ్: 5 ముండి 9 కోట్లు

స్టేలిన్: 2.3 కోట్లు (డైరెక్ట్ గా చంపింది 50 లక్షలు పై చిలుకే)

కిం సంగ్: 16 లక్షలు

సుకర్ణో: 5 లక్షలు

హో చీ మిన్: 2 లక్షలు

ఇప్పుడు చెప్పండి ఎఱ్ఱ బాబులూ, అతి పెద్ద నరహంతకులెవరు? పైన చెప్పిన వాళ్ళా లేక తొక్కలో నరేంద్ర మోదీనా?

PS: స్టేలిన్ ఎవరినీ చంపలేదు కేవలం కరువు వల్లే అందరూ చనిపోయారనేవారికి: అసలు మోదీ తప్పేమీ లేదు, గుజరాత్లో అందరూ ఒక అంతు చిక్కని వ్యాధికి బలయిపోయారంటే వినటానికి అంత ఛండాలంగా ఉంటుందో మీ వాదన కూడా దానికేమీ తగ్గదు)


(అబ్బే, ఇంకా అవ్వలేదు. ఈ ఎఱ్ఱబాబుల అబద్ధాలు తవ్వేకొద్దీ సాక్షాధారాలతో సహా బయటపడుతున్నాయి and we are enjoying this! - These guys have enjoyed the one-sided reporting in the left leaning media all these years. Now its Web 2.0 age... they will get ten times what they give)


15, సెప్టెంబర్ 2011, గురువారం

ఉరేసుకోవాల్సింది శాకాహారులా ఎఱ్ఱబ్లాగర్లా? - Part 5
ఇప్పటిదాకా మన స్పిన్ మాంత్రికుల ప్రచారం చూసాం కదా? బ్లాగుల్లో కమ్యూనిష్టుల గోల బెంగాల్ చావుదెబ్బ తరవాతే ఎక్కువయ్యిందనేది అందరూ ఒప్పుకునేదే, ఎందుకో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కరలేదు.

మోదీ, అమేరికా దురాగతాలు తరవాత - ముందు బెంగాల్లో ఈ ద్రోహులు వెలగబెట్టిన ఘనకార్యలమీద వీళ్లకి కడ్డీ కాల్చి వాత పెట్టగలిగేది రైట్ వింగ్ రచయితలే. అందులో ఒకరైన కంచన్ గుప్తా మాటల్లో జ్యోతి బాసు గురించి:

Entire generations of educated middle-class Bengalis were forced to seek refuge in other States or migrate to America as Jyoti Basu worked overtime to first destroy West Bengal’s economy, chase out Bengali talent and then hand over a disinherited State to Burrabazar traders and wholesale merchants who overnight became ‘industrialists’ with a passion for asset-stripping and investing their ‘profits’ elsewhere

A State that was earlier referred to as ‘Sheffield of the East’ was rendered by Jyoti Basu into a vast stretch of wasteland; the Oxford English Dictionary would have been poorer by a word had he not made ‘gherao’ into an officially-sanctioned instrument of coercion; ‘load-shedding’ would have never entered into our popular lexicon had he not made it a part of daily life in West Bengal though he ensured Hindustan Park, where he stayed, was spared power cuts. It would have been churlish to grudge him the good life had he not exerted to deny it to others, except of course his son Chandan Basu who was last in the news for cheating on taxes that should have been paid on his imported fancy car.

పేద్ద కమ్యూనిష్టునని చెప్పుకున్న జ్యోతిబసు తను విలాసాలననుభవిస్తూ మిగతా ప్రజలకి వాటిని దూరం చేసిన వైనం గురించి గుప్తా వాతలు బాగానే పెట్టాడు. అంతటితో ఆగలేదు. ఇజాన్నడ్డం పెట్టుకుని బెంగాల్ని సర్వనాశనం చేసాడని నిప్పులు చెఱిగాడు.

బెంగాల్ కమ్యూనిష్టుల హత్యారాజకీయాల గుఱించి:

After every outrage, every criminal misdeed committed by Marxist goons or the police while he was Chief Minister, Jyoti Basu would crudely respond with a brusque “Emon to hoyei thaakey” (or, as Donald Rumsfeld would famously say, “Stuff happens!”). He did not brook any criticism of the Marich Jhapi massacre by his police in 1979 when refugees from erstwhile East Pakistan were shot dead in cold blood. Till date, nobody knows for sure how many died in that slaughter for Jyoti Basu never allowed an independent inquiry. Neither did the man whose heart bled so profusely for the lost souls of Nandigram hesitate to justify the butchery of April 30, 1982 when 16 monks and a nun of the Ananda Marg order were set ablaze in south Kolkata by a mob of Marxist thugs. The man who led that murderous lot was known for his proximity to Jyoti Basu, a fact that the CPI(M) would now hasten to deny. Nor did Jyoti Basu wince when the police shot dead 13 Congress activists a short distance from Writers’ Building on July 21, 1993; he later justified the police action, saying it was necessary to enforce the writ of the state. Yet, he wouldn’t allow the police to act every time Muslims ran riot, most infamously after Mohammedan Sporting Club lost a football match.

Did Jyoti Basu, who never smiled in public lest he was accused of displaying human emotions, ever spare a thought for those who suffered terribly during his rule? Was he sensitive to the plight of those who were robbed of their lives, limbs and dignity by the lumpen proletariat which kept him in power? Did his heart cry out when women health workers were gang-raped and then two of them murdered by his party cadre on May 17, 1990 at Bantala on the eastern margins of Kolkata? Or when office-bearers of the Kolkata Police Association, set up under his patronage, raped Nehar Banu, a poor pavement dweller, at Phulbagan police station in 1992? “Emon to hoyei thaakey,” the revered Marxist would say, and then go on to slyly insinuate that the victims deserved what they got.


గుప్తా ఎండగట్టిన విషయాలు:1. తూర్పు బెంగాల్ నుండి వస్తున్న శరణార్థులని చంపటం

2. "అదంతే, అలాగే అవుతుంది" అని తప్పించుకోవటం (క్రియ-ప్రతిక్రియ అంటూ మోదీని తిట్టుకునే మేతావి వర్గాలు దీనికేం సమాధానం చెప్తాయో)

3. 17 గురు ఆనందమార్గ్ సభ్యులని మార్క్సిస్టులు సజీవ దహనం చెయ్యటం

4. 13 మంది అపోసిషన్ పార్టీ సభ్యులని హత్య చెయ్యటం

5. ఒక వర్గం వారు చేసే గొడవలని పట్టించుకోకపోవటం (మోదీని తిట్టేవాళ్ళూ! దీనికేమంటారు?)

6. బంటాలా అత్యాచారాలు


____________________________________________

మోదీ హంతకుడయితే మరి ఈ కమ్యూనిష్టులో? రాక్షసులా?
____________________________________________

ఉరేసుకోవాల్సింది శాకాహారులా ఎఱ్ఱబ్లాగర్లా? - Part 4

This article comes to you from Kartik.
అమెరికా పాకిస్తాన్ ను ఎందుకు బెదిరించదు??

నిన్న కాబుల్ లో అమెరికా దౌత్య కార్యాలయం పైన జరిగిన దాడికి హక్కానీ వర్గమే బాధ్యులని భావించిన అమెరికా పాకిస్తాన్ కు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అమెరికా రక్షణశాఖ కార్యదర్శి లియాన్ ప్యానెట్ ఉగ్రవాదం పైన యుద్ధం లో పాకిస్తాన్ తన పాత్ర పోషించకపోతే బెండు తీయక తప్పదని చెప్పకనే చెప్పాడు.  పాకిస్తాన్ ద్వంద్వ వైఖరినీ మిత్ర ద్రోహాన్ని అమెరికా గర్హించడం ఇప్పటికే పలుమార్లు జరిగింది.  ఈ నేపథ్యం లో పాక్ అమెరికా సంభంధాలు చెడితే ఎక్కువగా నష్టపోయే దేశాలు ఆఫ్ఘన్-పాకిస్తాన్లు తప్ప అమెరికా ఏ రకంగానూ కాదు. ఒక వేళ పాక్ మొండిగా మొరాయిస్తే అమెరికా తన సైనికులను వెనక్కు పిలిపించి ఆఫ్ఘన్ ఘోరాలకు పాక్ ను దోషిగా నిలిపినా పాక్ చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. ఇక అఫ్ఘన్ పరిస్థితి తిలా పాపం తలా పిడికెడు అన్నట్టు,  ఎవడికి తోచినట్లు వాళ్ళు ఆడుకున్నారు.. ముందు రష్యా తర్వాత అంతర్యుద్ధం తర్వాత తాలిబన్లు.. ఇప్పుడు మళ్ళీ అమెరికా తాలిబన్ల మధ్య యుద్ధం.. ఈ రావణ కాష్ఠం లో సగటు ఆఫ్ఘనీ బ్రతుకు ఎప్పుడో బుగ్గిపాలయ్యింది.. ఆధునిక ప్రపంచ చరిత్రలో ఇన్ని ఐడియాలజీల మధ్య నలిగిపోయిన సమాజం మరొకటి లేదేమో!!


ఇదంతా పక్కన పెడితే అసలు ఆఫ్ఘన్ లో దాడి జరిగితే పాకిస్తాన్ ను ఎందుకు బెదిరించాలి అంటే జవాబు అందరికీ తెలిసిందే, భారత ఉపఖండం లో ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషించింది పాకిస్తాన్ మాత్రమే.. భారతదేశం లో special economic zones ఉంటే పాక్ లో special extremist zones ఉన్నాయి. ఇలాంటి దేశం నుంచీ కాబుల్ లో దాడి జరగలేదంటే నమ్మడం కష్టం.

ఇక మన ఎర్రసారు చెప్పిన కొన్ని విషయాలను చూద్దాం..


>>అది మరిచి, పాకిస్ధాన్ చేయవలసింది చేయడం లేదని అమెరికా ఉక్రోషపడడం ఏమిటి?

ఉగ్రవాదం పైన యుద్ధం లో పాక్ ఒక భాగస్వామి కాబట్టి. ఆ పేరు మీద పాక్ బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు అప్పనంగా తీసుకుంది కాబట్టి. అమెరికా పాకిస్తాన్ ను మిత్రదేశం గా భావిస్తున్నదని ఆగస్ట్15వ తారీకు తమరే సెలవిచ్చారు.. గుర్తులేకుంటే చెప్పండి,  స్క్రీన్ షాట్ రెఢీగా ఉంది.. :)

>>అప్పటివరకూ రష్యా దురాక్రమణపై పోరాడి సర్వం పోగొట్టుకున్న దేశంపైన ‘బిన్ లాడేన్’ ను అప్పగించలేదన్న ఒకే ఒక్క కారణం చూపి,
భలే  నవ్వించారు.. ఉక్రోషం లో నిజం చెప్పేశారు. కమ్యూనిష్టుల ధనపిపాశను రక్తపిపాశను మీరే బయట పెట్టుకున్నారు.. బిన్ లాడెన్ ను అప్పగించలేదన్న కారణం సరే అంతకంటే ముఖ్యంగా తన దేశం పైన జరిగిన దాడికి ప్రతీకారం ఎవరైనా తీర్చుకుంటారు.  అందరూ ఇండియా లాగా నరహంతకులకు బిరియానీలతో విందులు చెయ్యరు కదా..

>>ప్రతిఘటనగానే తాలిబాన్ మిలిటెంట్లు స్పందిస్తున్నారు తప్ప వాళ్లేమీ విమానాల్లో అమెరికాకి వెళ్ళి దాడులు చేయడం లేదు.
kevv.. మళ్ళీ నవ్వించారు..సెప్టెంబర్ 11 ఎవరి పని సార్??  అయ్యా తమరు వినలేదేమో లేక చెవులు మూసుకున్నారేమో  అమెరికన్లను శిక్షిస్తామని తమరి తాలిబన్ బంధువులైన ముల్లా ఒమర్, ఒసామా బిన్ లాడెన్ లు పలు మార్లు చెప్పారు. ఆ ముల్లా ఒమర్ స్వయంగా తాలిబన్ అధిపతి.. అటువంటి తాలిబన్ ప్రభుత్వాన్ని బెండు తీసి తమ పౌరలకు రక్షణ కల్పించడం  ఆ దేశ ప్రభుత్వం యొక్క తొలి కర్తవ్యం.  అందరూ కమ్యూనిష్టు ప్రభుత్వాలలాగా తమ పనులు మానుకోరు కదా.. అందువల్ల వచ్చిన ఇబ్బంది.. 

>>“టెర్రరిజంపై పోరాటానికి మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్న వనరులనన్నింటినీ వినియోగిస్తున్నాము. హక్కాని గ్రూపు పాకిస్ధాన్ భూభాగం నుండి వచ్చి ఆఫ్ఘన్ లో దాడులు చేయడానికి సంబంధించి మాకెప్పుడైనా సాక్ష్యాధారాలు ఇచ్చారా?” అని ఒక పాక్ మిలట్రీ అధికారి ప్రశ్నించాడని రాయిటర్స్ తెలిపింది.


పాక్ కు సాక్ష్యాలు...కికికికి.. కిం.ప.దొ.న.


26/11 గురించి ఎన్ని సాక్ష్యాలిస్తే మాత్రం పాకిస్తాన్ ఏం చేసింది??  తగినంతగా లేవని కబుర్లు చెబుతోంది.. కసబ్ పాకిస్తాన్ దేశానికి చెందినవాడే నని డాన్ పత్రిక పాత్రికేయులే తేల్చి చెప్పారు.. అలాంటి పాకిస్తాన్ కు సాక్ష్యాలంట.. ఇంకా నయం సాక్ష్యాలతో పాటూ బరాక్ ఒబామా కుటుంబాన్ని బందీలుగా అడగలేదు


సార్ బ్లాగులో ఆ మధ్య రాసిన మరొక ఆణిముత్యం, మీకోసం: 


>>ఆఫ్ఘన్లందరూ అమెరికా సైన్యం దేశం విడిచి పోవాలని ముక్త కంఠంతో కోరుతున్న సంగతిని మాత్రం వారు దాచిపెడతారు.

ఆఫ్ఘన్లందరూ అంటే తాలిబన్లందరూ అనా??  అయినా నాకు తెలియక అడుగుతాను ఆఫ్ఘన్లందరూ అంటూ చెబుతున్నారు ఈయన ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో సర్వే ఏమైనా చెశారా లేక అది కూడా ఇంకొక ఎర్ర మిత్రుడెవరైనా చెప్పారా?? ఏం లేదు జోగీ జోగీ రాసుకుంటే బూడిద రాలుతుంది, ఎర్రి ఎర్రి రాసుకుంటే ఏం రాలుతుందా అని చిన్న డౌటు అంతే..


Finally, ఈకమ్యూనిష్టులు ఎందుకు ప్రజలకు దగ్గర కాలేకపోయారు అనే ప్రశ్నకు ఈ బ్లాగు చదివితే చాలా సులభంగా సమాధానం దొరుకుతుంది..  అమెరికా వ్యతిరేకత తప్ప ఇప్పుడు కమ్యూనిష్టులకు వేరే సిద్ధాంతాలు ఏమీ లేవన్న సంగతి కళ్ళకు కట్టినట్టుగా తెలుస్తుంది.

విశేఖర్ గారి ఆరోపణ - నా వివరణ


విశేఖర్ చెప్పారు...

"====> ఆ మధ్యేమో ఈ కిందది రాసారు.

“అమెరికాలో 24,000 డాలర్ల కంటే తక్కువ సంవత్సరానికి సంపాదిస్తే దరిద్రంలో ఉన్నట్లు లెక్క. అది ఇండియాకి వర్తిస్తే ఇండియా పేదల సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతుంది”"

మలక్ పేట గారు! పైది నేను రాసినట్లుగా చెప్పి దాని ఆధారంగానే మిగిలినదంతా రాశారు. కాని నేను పై వాక్యం ఎప్పుడూ రాయలేదు. నేను రాసిందంటూ ఒక అబద్ధాన్ని సృష్టించి, ఆ ఆబద్ధంపైన మీ విమర్శని నిర్మించారు. ఇది పద్ధతేనా?

నేనింతవరకూ తమరిని దూషించలేదు. నన్ను దూషించకుండా నేనెవర్నీ దూషించలేదు. కాని మీరు నన్ను దూషించినవారి తరపున వకాల్తా పుచ్చుకుని ఈ విధంగా అబద్ధాల్ని నాకు అంటగట్టడం భావ్యమేనా? ఈ రౌడీ పేరుతో రాసిన వ్యక్తికి కొన్ని పద్ధతులున్నాయని నమ్మాను, నేనింతవరకూ. అది తప్పని నిరూపించదలుచుకున్నారా?

మరొక విషయం. నాపేరు వాస్తవానికి విజీ ఫ్రాన్సిస్ అనీ, విశేఖర్ అని పేరు మార్చుకుని రాస్తున్నాని భావిస్తూ నా బ్లాగ్ లో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు మీ మిత్రులు. వారికి చెప్పండి అది నిజం కాదని. విజీ ఫ్రాన్సిస్ నా ఫ్రెండ్ పేరు. ఇంటర్ లో క్లాస్‌మేట్. అర్ధంతరంగా తనువు చాలిస్తే, స్మృత్యర్ధం వాడి పేరు ఉపయోగించా. మళ్ళీ ఈ విషయంపై వ్యంగ్యం రాయవద్దని మీ మిత్రులకు తెలియజేయగలరు. చనిపోయినవారు గనక అటువంటి ఛీప్ కామెంట్లలో వారిని తేవడం బాగోదు.

ఈ కామెంటు రాయాడానికి ముఖ్యకారణం 'మలక్ పేట రౌడి' గా రాస్తున్న వ్యక్తికి ఇంకా పద్ధతి మిగిలిందని నేను నమ్మడం వల్లనే అని గుర్తించగలరు.

________________________________________________________________________________________________నా సమాధానం:

విశెఖర్ గారూ,

మీ పేరు విశేఖర్ అయినా Francis అయినా or అజ్ఞాత అయినా అది మీ ఇష్టం. దాని గురించి మిమ్మల్ని నిలదీసే హక్కు ఎవరికీ లేదు. అదో పెద్ద విషయమే కాదు.

None of my friends discussed this so called Sekhar and Francis issue with me. So I am not sure whom you are referring to. To me, it doesnt really matter whether you are Sekhar or Francis. (Of course it matters if you are Martanda .. hehehehehehehe)

అలాగే మీ బ్లాగులో కామెంట్ చేసినవాళ్ళంతా నా స్నేహితులని ఎందుకనుకుంటున్నారు?

As of the post, పోస్టు వ్రాసింది నేను కాదు, కుమార్. కనుక మీ ప్రశ్నలని ఆయనకి సంధిస్తే బాగుంటుంది.


ఇక క్రింది వాక్యం గురించి:

__________________________________________________________________________


“అమెరికాలో 24,000 డాలర్ల కంటే తక్కువ సంవత్సరానికి సంపాదిస్తే దరిద్రంలో ఉన్నట్లు లెక్క. అది ఇండియాకి వర్తిస్తే ఇండియా పేదల సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతుంది”"

మలక్ పేట గారు! పైది నేను రాసినట్లుగా చెప్పి దాని ఆధారంగానే మిగిలినదంతా రాశారు. కాని నేను పై వాక్యం ఎప్పుడూ రాయలేదు. నేను రాసిందంటూ ఒక అబద్ధాన్ని సృష్టించి, ఆ ఆబద్ధంపైన మీ విమర్శని నిర్మించారు. ఇది పద్ధతేనా?

__________________________________________________________________________


ముందుగా - పై వాక్యం వ్రాసింది నేను కాదు. కుమార్. అబద్ధం విషయానికి వస్తే అబద్ధం చెప్తోంది కుమార్ కాదండీ. ఆమాట అన్నది మీరే, పైగా అన్నది కూడా నాతోనే. బహుశ: మర్చిపోయుంటారు


__________________________________________________________________


అమెరికాలో 24,000 డాలర్ల కంటే తక్కువ సంవత్సరానికి సంపాదిస్తే దరిద్రంలో ఉన్నట్లు లెక్క. అది ఇండియాకి వర్తిస్తే ఇండియా పేదల సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతుంది.

POSTED BY VISEKHAR | మే 20, 2011, 6:13 సాయంత్రము

__________________________________________________________________


జానకి విముక్తి పోస్టులో మీరు పెట్టిన కామెంటు అది. తేదీతో సహా ఉంది చూడండి. స్క్రీన్ షాట్ కూడా ఉంది. If I remember it correctly, it was saved around June 15.

14, సెప్టెంబర్ 2011, బుధవారం

ఉరేసుకోవాల్సింది శాకాహారులా ఎఱ్ఱబ్లాగర్లా? - Part 3


ఈ 3వ భాగం కుమార్ N కీబోర్డునుండి:

మన పాయిజన్ ప్రావ్దాకర్ గారి spin చూద్దాం

====> ఆ మధ్యేమో ఈ కిందది రాసారు.

“అమెరికాలో 24,000 డాలర్ల కంటే తక్కువ సంవత్సరానికి సంపాదిస్తే దరిద్రంలో ఉన్నట్లు లెక్క. అది ఇండియాకి వర్తిస్తే ఇండియా పేదల సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతుంది”

(Whaaaaaaaaaaat..అమెరికా 24,000 డాలర్ల లిమిట్ ఇండీయాకి అప్లై చేసి అంతకన్నా తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళందరూ పేదల కింద డిక్లేర్ చేస్తారా తమరు…. :-) :-) :-) :-) :-))======>ఇప్పుడేమో లేటెస్ట్ గా వచ్చిన సెన్సస్ పావర్టీ రిపోర్ట్ చూసి అమెరికా లో పావర్టీ పెరిగిందని చంకలుగుద్దుకుంటూ ఈ కిందది రాసారు.


"నలుగురు సభ్యులున్న కుటుంబం ఆదాయం సంవత్సరానికి 22,314 డాలర్లు లేదా అంతకంటె తక్కువ ఆదాయం ఉంటే ఆ కుటుంబం దరిద్రంలో ఉన్నట్లు లెక్క. అదే ఒకే వ్యక్తి ఉన్న కుటుంబం అయితే వార్షిక అదాయం 11,139 డాలర్లు, అంతకంటే తక్కువ ఉన్నవారు దరిద్రంలో ఉన్నట్లు. అమెరికా దారిద్ర్య రేఖ ప్రమాణాలను నేరుగా ఇండియాకి వర్తించడానికి వీలు లేదు. అమెరిక సామాజిక ఆర్ధిక పరిస్ధితులకూ, ఇండియాలోని సామాజిక ఆర్ధిక పరిస్ధితులకు చాలా తేడా ఉన్నందున ఆ తేడా దారిద్ర్య రేఖ ప్రమాణాలకు కూడా వర్తిస్తుంది"


పైన కామెంట్ లో చెప్పినట్లుగా ఇండీయాలోని పేదలు 22,314 డాలర్ల వార్థిక ఆదాయం చూసి, హమ్మో అది చాలా ఎక్కువే అంటారనుకున్నారెమో, బట్ ఈ సారి మాత్రం, రెండూ వేరు వేరట!


అమెరికాకీ, అసలు total western values & societies కీ ఏదైనా remotely నష్టమ్ జరిగినా, or perceived నష్టం జరిగినా కితకితలు పెట్టుకుని భావప్రాప్తి పొందే మన సారు వారి లేటేస్ట్ పావర్టీ హాపీనెస్ బబుల ని stats తో burst చేద్దాం.


మన పాయిజన్ ప్రావ్దాకర్ గారి expert commentary on census latest report.

He listed a long laundry list of poverty stats, and in the end wrote this


===="అగ్ర రాజ్య హోదా అటుంచి అసలు అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా కూడా అమెరికా ఒక్కొక్క అర్హతను కోల్పోతున్నది"

Fair Enough, let's look at that "అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా కూడా అమెరికా ఒక్కొక్క అర్హతను కోల్పోతున్నది"

Percentage of Poor US Households with amenities that are required for comfortable living( Source: Same US Census Report)
Please note these %s are among POOR households.
1. 99.6% have regrigerator
2. 97.7% have telivision
3. 97.7% have Stove and Oven
4. 81.4% have microwave
5. 78.3% have Air Conditioning
6. 70.6% have ATLEAST one VCR
7. 65.1% have More than 1 television
8. 64.8% have ATLEAST one DVD player
9. 63.7% have Cable or Satellite TV
10. 62% have Washing Machine
11. 60.4% have Cordless Phone
12. 54.5% have Cellular Phone
13. 53.2% have Dryer
14. 53.1% have Ceiling Fans
15. 49.3% have Non Portable Stereo
16. 48.6% have Coffee Maker
17. 38.2% have Personal Computer
18. 36.6% have answering machine
19. 32.2% have MORE THAN TWO TVs
20. 29.3% have Internet Service
21. 27.9% have Computer Printer
22. 27.5% have MORE THAN one VCR
23. 25.0% have Dishwasher
24. 22.7% have separate freezer
25. 21.9% have MORE THAN one DVD Player
26. 17.9% have BIG SCREEN TV
27. 9.0% have MORE THAN 1 Regrigerator
28. 5.2% have Photocopier
29. 0.6% have Jacuzzi

ఇప్పుడయినా అర్ధమయ్యిందా, తమరానందించే దరిద్రంలో అమెరికా లేదనీ, అలాగే ఆ అమెరికాలోని పూర్ పీపుల్ పర్సంటేజీ ని చూసి తమరేదో ఊహించేసుకొని, అభివృద్ది చెందిన దేశమనే కాటగిరీ నించీ వెళ్ళిపోతోంది అమెరికా అని చొంగలు కార్చుకోవటం, కొంచెం permature .. అనీ!!

తమరికి తెలిసిన అభివృద్ధి చెందిన, లేక తమరి భావజాలాన్ని నేషనల్ పాలసీ గా డిక్టేట్ చేసిన దేశాల్లో పావర్టీ శాతమెంత, ఆ పావర్టీ లైన్ కి కింద ఉన్న ప్రజలు comfortable గా బ్రతకడానికి, వాళ్ళ living standards ఒక్కసారి లిస్ట్ చేయగలిగితే చేసి, అప్పుడు చెప్పండి, ఏది అభివృధ్ది చెందిన దేశమో కాదో.

- *** The average American "poor" person has greater living space than the average person in Paris, London, Vienna, Athens, and many other European cities. (The average citizen there, not the average "poor" citizen.)***

- Average child dietary consumption of poor children is on par with children of middle and upper income parents

- 89% of poor families have "enough to eat"; only 2% report "often" not having enough

--one-in-seven have two personal computers or more.

--And half of those with children have a video game system like Xbox.

--- Only 6% of all "poor" households are overcrowded. More than 67% have more than two rooms per person

--- 43% of all "poor" households own an average 3-bedroom, 1.5-bath house


PS: అయ్యా ఎర్ర బ్లాగరుగారూ, ఇంతకాలం మిమ్మల్నెవరైనా సమాధానం చెప్పలేని ప్రశ్నలడిగినా, మీ నిజస్వరూపాన్ని బయటపెట్టినా వాటిని పబ్లిష్ చెయ్యకుండా తప్పించుకు తిరిగారు. ఇక్కడ ఆ పప్పులేం ఉడకవు పాపం. మీ బ్లాగు కాదుగా.

13, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

ఉరేసుకోవాల్సింది శాకాహారులా ఎఱ్ఱబ్లాగర్లా? - Part 2

మొదటి భాగం కోసం ఇక్కడ క్లిక్కండి.


ఇక ఈ భాగంలో మన ఎఱ్ఱబ్లాగర్ గారి విన్యాసాలని మనసారా వీక్షిద్దాం:

ఏప్రిల్ 30 వ తేదీన ఈయన వ్రాసింది: ఆల్-ఖైదా నాయకుడు ఒసామా బిన్ లాడెన్ ను పట్టుకుంటామని వీరాలాపాలు పలికిన అమెరికా, ఇంతవరకు ఆ పని చేయనే లేదు. అసలు లాడెన్ విషయమే దానికి గుర్తున్నట్లు లేదు.

పాపం ఈయన ఖర్మ కాలి ఈయన మాట పూర్తయ్యేలోగానే బిన్ లాడెన్ కి అమేరికా దండేసి దణ్ణం పెట్టేసింది. అరెరే అని నాలుక కఱచుకున్న ఈయన వెంటనే ప్లేట్ మార్చేసి ఒసామాని చంపటం చట్ట విరుద్ధం అని గోల మొదలుపెట్టారు.

ఒసామా అసలు పాకిస్తానీ పౌరుడు కాడు - చట్టవిరుద్ధంగా పాకిస్తాన్ లో దూరినవాడు. తన దేశంలో చట్టవిరుద్ధంగా దూరినవారిని చంపేసే హక్కు పాకిస్తాన్ కి ఉంది. వేరే దేశం వాళ్ళు చంపినా పాకిస్తాన్ కుయ్ కయ్ అనకుండా ఉంది అంటే అది ఆ దేశానికి ఆమోదయోగ్యమే. పైగా ఆ దాడి గురించి పాకిస్తాన్ కి తెలసి ఉండవచ్చని కూడా ఒప్పుకున్నారు.

ఆ తరవాత ఈయన వ్రాసినది చూడండి:

"పాలస్తీనియుల భూభాగాన్ని దౌర్జన్యంగా లాక్కొని ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని అక్రమంగా ఏర్పాటు చేసి లక్షలమంది పాలస్తీనీయులకు నిలవ నీడ లేకుండా చేసిన ఫలితంగానే అమెరికా, పశ్చిమ రాజ్యాలపై అరబ్, ముస్లిం ప్రజలు కడుపుమండి టెర్రరిస్టులు గా మారిన సంగతి ప్రపంచ రాజకీయాల మహామహా పరిశీలకులంతా ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించే విషయం"

‘చర్యకు ప్రతి చర్య’ ని తన బ్లాగులోనే సమర్ధించిన ఈయన, అదే పని చేశాడని ఆరోపించబడుతున్న మోదీ పై విమర్శలు గుప్పించటం ... హేమిటో హీ మాయా :))

ఇక పోతే గుజరాత్ గురించి జరుగుతున్న చర్చ సందర్భంగా ఈయన అడిగిన ప్రశ్న:

ఎవరు బాధితులు? ఆఫ్ఘనిస్ధా, ఇరాక్, లిబియాలలో హిందువులు బాధితులా? పాలస్తీనాలో హించువులు బాధితులా? భారత దేశంలో ఎక్కడ హిందువులు బాధితులు?

గుజరాత్ గొడవలకి ఆఫ్ఘనిస్ధా, ఇరాక్, లిబియాలతో సంబంధం ఏమిటి? స్ట్రాస్ కాన్ ని యూ.ఎస్ వ్యవస్థ క్షణాల్లో అరెష్టు చేసిన విషయం అప్రస్తుతమని కొట్టిపారేసిన ఈయనకి ఇది ప్రస్తుతం కదా పాపం :))

ఇది అసలు సిసలైన ప్రశ్న:

భారత దేశంలో ఎక్కడ హిందువులు బాధితులు?

ఈయనకి కాశ్మీరీ పండితులు కనబడరా? లేకపోతే కాశ్మీర్ పాకిస్తాన్లోనో చైనాలోనో అంతర్భాగమని డిసైడ్ అయిపోయారా? పోనీ లిబియా దాకా వెళ్ళినవారు పొరుగునే ఉన్న బంగ్లాదేశ్, ఇండోనేషియాలలో హిందువులపై జరిగిన దాడులను మర్చిపోయారా? అంతెందుకు - గుజరాత్ లో చనిపోయినవాళ్లలో 300 పైచిలుకు హిందువులే ఉన్నారన్న సంగతి ఈయనకి తెలియకనా?

హిందువులపై జరిగిన దాడుల్లో కొన్ని ఇక్కడ


అన్నట్టు పందులని మేపే చందమామలకి పై విషయాలు తెలియవా లేక తెలియనట్టు నటిస్తున్నారా?

అయ్యా! (తమ స్టైల్ లోనే) - ఈ పై కామెంట్ మాత్రం వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవద్దని మనవి :) - మీకు నచ్చని కామెంట్ పెట్టినవారిని మోదీ వంకతో మీరు పందులంటే మేము ఎంచక్కా చందమామ అంటున్నామంతే!

But if you give us one, we will give you TEN :))

ఇకపోతే,

"సంయమనం పాటించమని కోరాల్సిన ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి ఆ మాట అనకపోగా ‘చర్యకు ప్రతి చర్య’ అంటూ ప్రకటించి ప్రతిహింసను ప్రోత్సహించటం దేశచరిత్రలో ఎక్కడా జరిగివుండలేదు" అని ప్రకటించేసిన వారికి ఒక ప్రశ్న ..

"When a tree falls, Earth shakes" అన్నది ఎవరో, అది ఏ సందర్భంలో అన్నారో గుర్తుందా?


హేమంటివి హేమంటివీ? ఇది ప్రచార పరీక్షయేగాని ప్రసార పరీక్ష కాదు కదా?


(అబ్బే, అయిపోలేదు ఇంకా ఉంది)

ఉరేసుకోవాల్సింది శాకాహారులా ఎఱ్ఱ బ్లాగర్లా? - Part 1


ఎవరో మొన్న బజ్జులో అన్నట్టు పక్కింటి పిన్నిగారు వేరే ఇంట్లోని వంటింటి వార్తలకి రంగు పూస్తే మన ఎఱ్ఱ కళ్ళద్దాల బ్లాగరు అంతర్జాతీయ వార్తలకి రంగు పూస్తారన్నమాట. ఆయన పూసే రంగు ఎలాఉంటుందనేది ఈరోజు టపాతోనే బయట పడింది.

టపాలోకి వెళ్ళేముందు ఈ బ్లాగరే ఒసామా గురించి చేసిన వ్యాఖ్యని చూద్దాం:

"నేర నిర్ధారణ జరగకుండా, నేరారోపణతోనే నేరం నిర్ధారించి చంపడం ప్రజాస్వామిక నాగరికతా సూత్రమా?"

ఇదే బ్లాగరు నరేంద్ర మోదీ విషయంలో చేసిన వ్యాఖ్య?

"సుప్రీం కోర్టు తాను ఇతమిద్ధంగా ఏమీ నరేంద్ర మోడి నిందితుడా కాదా అని ఏ విషయమూ చెప్పలేదు"

"ఇది భారత దేశ చరిత్రలోనే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ స్వయంగా తన రాష్ట్రానికే చెందిన ముస్లిం ప్రజలపై సామూహిక హత్యాకాండకు రౌడీలూ, గూండాలూ తదితర లంపెన్ శక్తులను పురిగొల్పిన అత్యంత కిరాతక రాజకీయ నాయకుడు 'నరేంద్ర మోడి'"

నేర నిరూపణ సంగతి దేవుడెరుగు కనీసం విచారణ కూడా ప్రారంభం కాలేదే! మరి ప్రతీ దానినీ పెట్టుబడిదారీ విధానంతో అమేరికా కుట్రతో అనుసంధానించే ఈయన నరేంద్ర మోదీ పై కేవలం ఆరోపణల ప్రతిపాదిక మీద నేర నిర్ధారణ చెయ్యటంలోని ఎఱ్ఱ కళ్ళద్దాల "శోషలిస్టు" ఎజెండా ఎమయి ఉండచ్చు?

అలాగే అమేరికా మీద వ్రాసిన ప్రతీ వ్రాతకీ వికీలీక్స్ ని సాఖ్యంగా హూపించే ఈయన మరి మాయవతి విషయం వచ్చేసరికీ ఆ వికీలీక్స్ నే సీరియస్ గా తీసుకొనక్కరలేదు అనే అర్థం వచ్చేటట్టు వ్రాసిన వ్రాతల అసలు ఉద్దేశ్యం?


  1.  అబద్ధపు ప్రచారాలా?
  2.  అమేరికా పై వ్యతిరేకత ముసుగులో హిందూ ద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చెయ్యటమా?
  3.  పుట్టుకతోనే వచ్చ్చిన రెండు నాల్కల సోషలిస్టు బుద్ధులా?
  4.  పైవన్నీనా?


 మీరే డిసైడ్ చెయ్యండి :)

 (ఇంకా ఉంది)