23, మార్చి 2011, బుధవారం

హీ హీ హీ ...

ఏమీలెదు లెండి, మొన్న సూపర్ మూన్ సందర్భంగా కాస్త ముదిరిన వారికోసం అంతే :))


By the way RIP Liz Taylor, We miss ya :(

17, మార్చి 2011, గురువారం

భూతం !!!!

ఏదో ఊరికెనే timepass!

అన్నట్టు ఈ ఫోటోలు తీసిందెవరనుకున్నారు? మన "Snkr" .. 2006 లో!