31, జనవరి 2012, మంగళవారం

"సాగర సంగమం" - జయప్రద కమల్ ని పెళ్ళి చేసుకుని ఉంటే తకిట తధిమి పాట ఇలా ఉండేది ..తకిట తధిమి తకిట తధిమి తందానా
తాళి కట్టిన క్షణమే బ్రదరు బందీనా ..

తడబడు అడుగుల వయసులో ప్రేమేనా ...
పెళ్ళికి తీసిన దారులు ఏమైనా ..
బ్రతుకునంత బుగ్గి చేసి ..

తకిట తధిమి తకిట తధిమి తందానా
తాళి కట్టిన క్షణమే బ్రదరు బందీనా ..

చరణం 1:

మొగుడి బ్రతుకు నటన, పెళ్ళంటే దుర్ఘటన
మగవాడి రాత ఇంతని, చేశాడు బ్రహ్మ రచన

మొగుడి బ్రతుకు నటన, పెళ్ళంటే దుర్ఘటన
మగవాడి రాత ఇంతని, చేశాడు బ్రహ్మ రచన

తెలుసా సోదరా తెలిసీ నెగ్లీజెన్సా ..
తెలియక చేసిన తప్పుకు లైఫ్ సెంటెన్సా ..

తెలుసా సోదరా తెలిసీ నెగ్లీజెన్సా ..
తెలియక చేసిన తప్పుకు లలలా లలలా ..

అక్కినేని నాగ్ మాట
మన్మధుని మూవీ బాట

"వద్దురా సోదరా" అని పాడీ!


తకిట తధిమి తకిట తధిమి తందానా
తాళి కట్టిన క్షణమే బ్రదరు బందీనా ..


చరణం 2:చిట్లెను నీ అధరం ఇక పారెను నీ రుధిరం
సతినే ఎదిరిస్తే బ్రతుకంధకారబంధురం

చిట్లెను నీ అధరం ఇక పారెను నీ రుధిరం
సతినే ఎదిరిస్తే బ్రతుకంధకారబంధురం

గొంతులో దాగిన నీ ఆర్తనాదమే
బానిస బ్రతుకును మొత్తం వివరింపంగా

గొంతులో దాగిన నీ ఆర్తనాదమే
బానిస బ్రతుకును మొత్తం వివరింపంగా

డ్రీము గాళు కలలనుండి
బయటపడ్డ బ్రతుకు బండి

పడిపోయెను పట్టాలే తప్పీ ...

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ...

18, జనవరి 2012, బుధవారం