6, ఫిబ్రవరి 2009, శుక్రవారం

సొంత పైత్యం - రెండవభాగం - సొంత కూర్పులు, రీమిక్సులు

వీడియోలు : ఒరిజినల్
పాడింది : అరుణ భరద్వాజ్
బేక్ గ్రౌండ్ "వాయింపుడు" : మలక్పేట్ రౌడీ :))


పాడింది : అనఘ భరద్వాజ్ కునాల్
బేక్ గ్రౌండ్ "వాయింపుడు" : మలక్పేట్ రౌడీ & కరియోకే1 వ్యాఖ్య: