7, అక్టోబర్ 2010, గురువారం

నాకు నచ్చిన దేవానంద్ సోలోలు - మూడవ భాగం - 10 నుండి 6 దాకా

10. జాల్: యే రాత్ యే చాంద్ నీ - గాత్రం: హేమంత్ కుమార్, సంగీతం: ఎస్ డీ బర్మన్
9. పేయింగ్ గెస్ట్: ఓ నిగాహే( మస్తానా - గాత్రం: కిషోర్ కుమార్, సంగీతం: ఎస్ డీ బర్మన్
8. బాత్ ఏక్ రాత్ కీ: న తుం హమే ( జానో - గాత్రం: హేమంత్ కుమార్, సంగీతం: ఎస్ డీ బర్మన్7. సోల్వా సాల్: హై అప్నా దిల్ - గాత్రం: హేమంత్ కుమార్, సంగీతం: ఎస్ డీ బర్మన్


6. జబ్ ప్యార్ కిసీ సే హోతా హై: జబ్ ప్యార్ కిసీ సే హోతా హై - గాత్రం: మహమ్మద్ రఫీ, సంగీతం: శంకర్ జైకిషెన్
1 వ్యాఖ్య: